január 2021
po ut st št pi so ne
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
             

Pozvánka na ČK

POZVÁNKA na ČLENSKÚ KONFERENCIU Slovenského zväzu bedmintonu, ktorá sa uskutoční 19.7.2020 o 10.00 hod. v hoteli Dixon, v Banskej Bystrici.


Program:
 

1.   Otvorenie

2.   Schválenie programu

3.   Voľba mandátovej komisie

4.   Voľba návrhovej komisie

5.   Voľba volebnej komisie 

6.   Správa prezidenta SZBe 

7.   Správa generálneho sekretára SZBe 

8.   Správa o hospodárení SZBe za rok 2019

9.   Správa Športovo-technickej komisie

10. Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 

11. Správa Revíznej komisie a Kontrolórky SZBe 

12. Výročná správa SZBe za rok 2019 

13. Návrh na zmenu stanov SZBe

14. Schválenie výšky členského príspevku

15. Prestávka

16. Voľba prezidenta SZBe

17. Voľba predsedu ŠTK

18. Voľba členov Výkonného výboru SZBe

19. Schválenie Smernice Kritéria pre rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov

20. Diskusia

21. Schválenie uznesenia

22. Záver 

 

 
Anton Siažik 
prezident SZBe 

  • V zmysle Stanov SZBe má každý oddiel/klub právo vyslať na ČK SZBe delegáta s hlasovacím právom. Delegát musí byť členom SZBe a musí mať písomné poverenie s podpisom a pečiatkou od oddielu/klubu, ktorý zastupuje. Možní delegáti členskej konferencie SZBe s hlasovacím právom sa stávajú právoplatnými delegátmi len v prípade, že prejavia záujem o účasť na ČK tým, že sa zaregistrujú na sekretariáte SZBe najneskôr 48 hodín pred stanoveným začiatkom ČK.  

  • Registrácia delegáta sa zasiela mailom a musí obsahovať meno, priezvisko a registračné číslo delegáta v registri SZBe a tiež oddiel alebo záujmovú organizáciu, ktorú bude delegát zastupovať. V prílohe mailu musí byť oskenované písomné poverenie od oddielu alebo záujmovej organizácie, ktorú zastupuje, potvrdené pečiatkou a podpisom zodpovedného predstaviteľa klubu.  

  • Delegátom sa preplácajú cestovné náklady v zmysle platných smerníc SZBe. 

  • V zmysle Stanov SZBe kandidátov na voľbu prezidenta SZBe, predsedu ŠTK a členov Výkonného výboru SZBe navrhujú písomne kluby (elektronicky mailom na adresu sekretar@bedminton.sk) najneskôr 14 dní (do soboty, 4.7.2020 do 23:59) pred Členskou konferenciou generálnemu sekretárovi. K návrhu musí byť priložený aj písomný súhlas kandidáta. 

  • Podklady na Členskú konferenciu budú zaslané klubom najneskôr 7 dní pred konaním Členskej konferencie
Súbory na stiahnutie:
  Pozvánka na ČK
  ČK - kandidáti 2020
18. 6. 2020