september 2021
po ut st št pi so ne
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
             

Pozvánka na ČK

Pozvánka na Členskú konferenciu, ktorá sa uskutoční 10.októbra 2021, o 10:00 hod., v športovom centre M-ŠPORT v Trenčíne.


Program:  

1.   Otvorenie

2.   Schválenie programu

3.   Voľba mandátovej komisie

4.   Voľba návrhovej komisie

5.   Voľba volebnej komisie 

6.   Správa prezidenta SZBe 

7.   Správa generálneho sekretára SZBe 

8.   Správa o hospodárení SZBe za rok 2020

9.   Správa Športovo-technickej komisie

10. Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 

11. Správa Revíznej komisie a Kontrolórky SZBe 

12. Výročná správa SZBe za rok 2020

13. Schválenie výšky členského príspevku

15. Voľba predsedu a členov Revíznej komisie

16. Diskusia

17. Schválenie uznesenia

18. Záver 

 

 

Anton Siažik 

prezident SZBe 

 

  • V zmysle Stanov SZBe má každý oddiel/klub právo vyslať na ČK SZBe delegáta s hlasovacím právom. Delegát musí byť členom SZBe a musí mať písomné poverenie s podpisom a pečiatkou od oddielu/klubu, ktorý zastupuje. Možní delegáti členskej konferencie SZBe s hlasovacím právom sa stávajú právoplatnými delegátmi len v prípade, že prejavia záujem o účasť na ČK tým, že sa zaregistrujú na sekretariáte SZBe najneskôr 48 hodín pred stanoveným začiatkom ČK.  

 

  • Registrácia delegáta sa zasiela mailom a musí obsahovať meno, priezvisko a registračné číslo delegáta v registri SZBe a tiež oddiel alebo záujmovú organizáciu, ktorú bude delegát zastupovať. V prílohe mailu musí byť oskenované písomné poverenie od oddielu alebo záujmovej organizácie, ktorú zastupuje, potvrdené pečiatkou a podpisom zodpovedného predstaviteľa klubu.  

 

  • Delegátom sa preplácajú cestovné náklady v zmysle platných smerníc SZBe. 

 

  • V zmysle Stanov SZBe kandidátov na voľbu predsedu a členov Revíznej komisie SZBe navrhujú písomne kluby (elektronicky mailom na adresu sekretar@bedminton.sk) najneskôr 14 dní (do soboty, 25.9.2021 do 23:59) pred Členskou konferenciou generálnemu sekretárovi. K návrhu musí byť priložený aj písomný súhlas kandidáta. 

 

  • Podklady na Členskú konferenciu budú zaslané klubom najneskôr 7 dní pred konaním Členskej konferencie

 

  • Členov SZBe, ktorí nie sú delegátmi, a chcú sa zúčastniť Členskej konferencie (na čo majú podľa Stanov právo), prosíme aby vopred informovali sekretariát

 

  • V prípade, že v deň konania ČK nebude Trenčín v zelenej alebo oranžovej fáze covidového automatu, všetci účastníci ČK sú povinní predložiť pri prezentácii buď potvrdenie o plnom očkovaní alebo covid test (PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo antigénový nie starší ako 48 hodín) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia covid 19 (do 180 dní od ochorenia), inak sa nebudú môcť zúčastniť na ČK

 

Súbory na stiahnutie:
  Pozvánka na ČK 10.10.2021
9. 9. 2021