december 2018
po ut st št pi so ne
         
3
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Členská konferencia

  15. 11. 2018
Pozvánka na mimoriadnu Členskú konferenciu Slovenského zväzu bedmintonu, ktorá sa uskutoční 15.decembra 2018 o 9:00 hod. v Športovej hale Gymnázia Rožňava na Štítnickej ulici.

          Program:                                            

1.       Otvorenie

2.       Schválenie programu

3.       Voľba mandátovej komisie

4.       Voľba návrhovej komisie

5.       Schválenie Výročnej správy SZBe za rok 2017

6.       Schválenie uznesenia

7.       Záver

 

    Anton Siažik                 

  prezident SZBe

   

V zmysle Stanov SZBe má každý oddiel/klub právo vyslať na mimoriadnu ČK SZBe delegáta s hlasovacím právom. Delegát musí byť členom SZBe a musí mať písomné poverenie s podpisom a pečiatkou od oddielu/klubu, ktorý zastupuje.

Možní delegáti mimoriadnej členskej konferencie SZBe s hlasovacím právom sa stávajú právoplatnými delegátmi len v prípade, že prejavia záujem o účasť na mimoriadnej ČK tým, že sa zaregistrujú na sekretariáte SZBe najneskôr 48 hodín pred stanoveným začiatkom mimoriadnej ČK. Registrácia delegáta sa zasiela mailom a musí obsahovať meno, priezvisko a registračné číslo delegáta v registri SZBe a tiež oddiel alebo záujmovú organizáciu, ktorú bude delegát zastupovať. V prílohe mailu musí byť oskenované písomné poverenie od oddielu alebo záujmovej organizácie, ktorú zastupuje, potvrdené pečiatkou a podpisom zodpovedného predstaviteľa klubu.

 

Delegátom sa preplácajú cestovné náklady v zmysle platných smerníc SZBe.

Pozvánku spolu so zoznamom klubov a počtom hlasov nájdete v prílohe.

Súbory na stiahnutie:

  Pozvánka