september 2019
po ut st št pi so ne
           
9
           

Pozvánka na ČK

Pozvánka na Členskú konferenciu SZBe, ktorá sa uskutoční 9.6.2019 o 10:00 hod. v hoteli Kaskády , Letecká 19, Sliač - Sielnica.


Program:  
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba mandátovej komisie
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa prezidenta SZBe
6. Správa generálneho sekretára SZBe
7. Správa o hospodárení a majetku SZBe za rok 2018
8. Správa Športovo-technickej komisie 
9. Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže
10. Správa Revíznej komisie a Kontrolórky SZBe
11. Výročná správa SZBe za rok 2018
12. Schválenie výšky členského príspevku
13. Diskusia
14. Schválenie uznesenia
15. Záver
 
    Anton Siažik    
   prezident SZBe
 
V zmysle Stanov SZBe má každý oddiel/klub právo vyslať na ČK SZBe delegáta s hlasovacím právom. Delegát musí byť členom SZBe a musí mať písomné poverenie s podpisom a pečiatkou od oddielu/klubu, ktorý zastupuje.  Možní delegáti členskej konferencie SZBe s hlasovacím právom sa stávajú právoplatnými delegátmi len v prípade, že prejavia záujem o účasť na ČK tým, že sa zaregistrujú na sekretariáte SZBe najneskôr 48 hodín pred stanoveným začiatkom ČK. Registrácia delegáta sa zasiela mailom a musí obsahovať meno, priezvisko a registračné číslo delegáta v registri SZBe a tiež oddiel alebo záujmovú organizáciu, ktorú bude delegát zastupovať. V prílohe mailu musí byť oskenované písomné poverenie od oddielu alebo záujmovej organizácie, ktorú zastupuje, potvrdené pečiatkou a podpisom zodpovedného predstaviteľa klubu.
 
Delegátom sa preplácajú cestovné náklady v zmysle platných smerníc SZBe. 
 
 
Príloha : Zoznam klubov/oddielov s počtom hlasov na ČK SZBe 2019
 
 

Súbory na stiahnutie:

  Pozvánka
9. 5. 2019