Štatút reprezentanta

10. 10. 2017
Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v bedmintone

I. časť

Všeobecné kritéria pre zaradenie športovca do reprezentácie Slovenskej republiky v bedmintone

1. Slovenské štátne občianstvo.

2. Registrácia za člena SZBe v zmysle Stanov SZBe a predpisov SZBe.

3. Splnenie vekovej hranice pre zaradenie do jednotlivých vekových kategórií v zmysle predpisov SZBe.

4. Písomný súhlas športovca s podmienkami vyplývajúcimi zo štatútu reprezentanta. V prípade, ak športovec nie je spôsobilý na právne úkony, súhlas vyjadrí jeho zákonný zástupca.

5. Splnenie kritérií pre zaradenie športovca do reprezentačných družstiev danej vekovej kategórie schválených Výkonným výborom SZBe na základe návrhu TMK.

6. Súčasťou štatútu reprezentanta Slovenskej republiky sú:

a) Práva a povinnosti reprezentanta

b) Strata štatútu reprezentanta

II. časť

Práva a povinnosti reprezentanta SR

Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach doma aj v zahraničí je najvyššou cťou, ktorej sa môže dostať občanovi - športovcovi SR.

Svojimi postojmi, prezentovaním občianskej a najmä športovej úrovne, reprezentant propaguje nielen svoju osobu, ale predovšetkým Slovenskú republiku a Slovenský zväz bedmintonu.

Práva reprezentanta SR

1. Má všetky práva riadneho člena SZBe.

2. Na základe dosiahnutých výsledkov zo sledovaných súťaží a na základe rozhodnutia VV SZBe, má právo byť pozývaný a nominovaný na akcie spojené s reprezentáciou SR, a to najmä: OH, EH, MS, ME, kvalifikačné a priateľské zápasy doma i v zahraničí, sústredenia, zahraničné súťaže, ako aj významné domáce súťaže a pod.

3. Má právo využívať materiálno – technické vybavenie SZBe a požadovať potrebné materiálne zabezpečenie prostredníctvom vedúceho reprezentačného družstva, resp. vedúceho výpravy, trénera vždy vtedy, keď je to nevyhnutné.

4. Má právo prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju činnosť s osobou, či orgánom plniacim funkciu reprezentačného trénera alebo vedúceho/manažéra reprezentácie.

5. Má právo požadovať hodnotenia svojej činnosti.

6. Má právo dožadovať sa plnenia rozhodnutí VV SZBe a príslušných komisií SZBe týkajúcich sa reprezentácie.

7. Má právo mať na základe rozhodnutí VV SZBe uhradené náklady spojené s reprezentáciou, to všetko v rozsahu stanovenom príslušným rozhodnutím VV SZBe.

8. Má právo na zabezpečenie poistenia počas reprezentačných akcií SZBe.

9. Má právo v prípade porušenia jeho práv, sám alebo prostredníctvom svojho klubu obracať sa na VV SZBe s návrhom na nápravu.

10. Má právo vzdať sa reprezentácie Slovenskej republiky. Tento úkon musí vykonať formou písomného oznámenia doručeného na SZBe.

Povinnosti reprezentanta SR

1. Je povinný dôstojne a zodpovedne reprezentovať Slovenskú republiku a dbať o dobré meno Slovenskej republiky, Slovenského zväzu bedmintonu a slovenskej reprezentácie.

2. Je povinný zúčastniť sa všetkých podujatí reprezentačného družstva (sústredení, tréningovej prípravy, domácich a medzinárodných štartov a podujatí, podrobiť sa dopingovým kontrolám v SR i v zahraničí), ktoré boli určené na povinnú účasť a na ktoré bol pozvaný a nominovaný. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť TMK SZBe  prostredníctvom vedúceho/manažéra/trénera reprezentačného družstva písomnou formou; v prípade zdravotných dôvodov sa vyžaduje priložiť lekárske potvrdenie. V prípade, ak pretekár svoju neúčasť neospravedlní objektívnymi dôvodmi, môže mu byť uložené nahradiť náklady (škody) s tým spojené, a to vždy na základe rozhodnutia VV SZBe.

3. Je povinný dostaviť sa na zrazy reprezentácie včas, s maximálnym nasadením absolvovať každú športovú činnosť, a to hlavne tréningový proces a turnaje, na ktoré bol nominovaný.

4. Je povinný uprednostňovať záujmy reprezentácie pred záujmami materského klubu.

5. Je povinný trénovať podľa vypracovaného tréningového plánu. Na akciách reprezentácie dodržiavať pokyny vedúceho výpravy a iných trénerov, ktorí sa akcie zúčastňujú. Spolupracovať          s nimi, ako aj s ostatnými členmi reprezentačného družstva a realizačného tímu.

6. Dbať o svoj zdravotný stav, pravidelne informovať orgány SZBe o jeho zmenách.

7. Je povinný starať sa o zverený reprezentačný materiál, materiálno-technické vybavenie a vrátiť ho v dohodnutom termíne vedúcemu/manažérovi výpravy alebo sekretariátu SZBe, ak nie je určené inak, vždy však najneskôr pri ukončení reprezentácie. V prípade straty alebo poškodenia, stratu          a poškodenie bez zbytočného odkladu nahlásiť a škodu nahradiť.

8. Je povinný počas všetkých reprezentačných akcií, na ktoré je nominovaný, nosiť predpísané oblečenie a vybavenie reprezentácie.

9. Je povinný rešpektovať záujmy sponzorov, reklamných partnerov SZBe a reprezentácie SR. Dodržiavať záväzky plynúce so zmluvných vzťahov SZBe so sponzormi a reklamnými partnermi.

10. Na všetkých akciách reprezentácie má zakázané akokoľvek propagovať vlastnú osobu alebo využívať svoju osobu v rôznej forme na účely reklamy výrobkov, služieb iných subjektov, než sú reklamní a obchodní partneri SZBe a jej reprezentácie, ibaže mu bude VV SZBe udelený súhlas alebo výnimka, pričom je povinný rešpektovať podmienky dohodnuté alebo určené v takomto súhlase, či výnimke.

11. Ak bude VV SZBe požiadaný, je povinný sa zúčastniť aj podujatí spoločenského, marketingového, benefičného, či reklamného charakteru, ktorých sa SZBe zúčastňuje alebo ich priamo usporadúva pre účely reklamných partnerov SZBe a reprezentácie, to všetko najmä za účelom podpory a prezentácie bedmintonu, či iných prospešných cieľov.

12. Je povinný udržovať platnosť svojich cestovných dokladov (cestovný pas, príp. občiansky preukaz, európsky zdravotný preukaz) a mať platné zdravotné poistenie.

13. Má byť príkladom pre ostatných športovcov pri športovej činnosti. V občianskom živote sa má správať podľa najvyšších zásad a princípov cti, morálky a športového ducha fair play a súčasne je povinný zdržať sa akéhokoľvek správania a jednania, ktoré by poškodzovalo dobré meno SZBe             a reprezentácie. Je predovšetkým povinný vyhnúť sa požívaniu alkoholických nápojov, omamných látok, zakázaných podporných látok a vzbudzovať verejné pohoršenie počas (avšak nie len), všetkých akcií reprezentačného družstva.

14. Je povinný dodržiavať všetky platné predpisy SZBe a rozhodnutia orgánov SZBe, SOV ako aj medzinárodných organizácií BWF, BE, MOV.

15. Je povinný dodržiavať všetky povinnosti, rozhodnutia a opatrenia uplatňované v boji proti dopingu. Je povinný dodržiavať povinnosti v zmysle zákona č. 300/2008 Z.z. o športe v platnom znení a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 542/2008 Z.z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaním s odobratými biologickými vzorkami športovca v platnom znení. Je povinný predovšetkým dodržiavať povinnosti a plniť rozhodnutia a opatrenia prijaté Antidopingovou agentúrou SR, ako aj Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), vrátane Svetového antidopingového kódexu WADA..

16. V prípade, ak si reprezentant SR neplní povinnosti reprezentanta SR, bude postihovaný v súlade s rozhodnutím VV. Toto neplnenie povinností môže byť dôvodom pre jeho vylúčenie z reprezentácie.

17. Je povinný z každého oficiálneho reprezentačného podujatia, ktorého sa zúčastní poslať minimálne jednu fotografiu, ako aj krátke hodnotenie turnaja, resp. predzápasový a pozápasový status.

III. časť

Reprezentačné výbery, kritéria pre zaradenie, plán prípravy, materiálne, organizačné a finančné zabezpečenie reprezentačných družstiev

1. Kritéria pre zaradenie športovcov do reprezentačných družstiev stanovuje TMK SZBe a schvaľuje VV SZBe a to spravidla každý rok začiatkom súťažnej sezóny.

2. Nominácia na vrcholné podujatia: OH, EH, MS, ME, medzinárodné turnaje, atď. podlieha schváleniu VV SZBe na základe návrhu TMK SZBe.

3. Materiálne vybavenie, organizačné a finančné zabezpečenie reprezentačných družstiev a účasti športovcov na akciách reprezentácie schvaľuje VV SZBe na základe návrhu TMK SZBe s prihliadnutím na ekonomickú situáciu a možnosti rozpočtu SZBe. Ich realizáciu zabezpečuje sekretariát SZBe.

IV. časť

Strata štatútu reprezentanta

Reprezentant SR stráca štatút reprezentanta:

1. Dňom vyradenia z reprezentácie rozhodnutím VV SZBe  na základe neplnenia výkonnostných kritérií pre zaradenie do reprezentácie.

2. Dňom zistenia pozitívneho testovania na užitie zakázaných podporných látok, či iného porušenia antidopingovej regulácie.

3. Na základe rozhodnutia príslušného orgánu o vyradení z reprezentácie.

4. Dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti reprezentanta.

5. Dňom vzdania sa reprezentovania Slovenskej republiky.

6. Neodôvodneným a neospravedlneným odmietnutím reprezentovať Slovenskú republiku.

 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov