Súťažný poriadok

7. 1. 2019

Súťažný poriadok
(platný od 26.1.2024)

 

I. Základné ustanovenia
1. Výkonný výbor Slovenského zväzu bedmintonu (ďalej VV SZBe) vydáva k riadeniu súťaží nasledujúce dokumenty:
a) pravidlá bedmintonu
b) súťažný poriadok
c) registračný poriadok
d) prestupový poriadok
e) klasifikačný poriadok
f)  rozhodcovský poriadok

Tieto dokumenty súhrnne označované ako Športovo-technické dokumenty bedmintonu (ŠTDB) ma-jú dlhodobý charakter.

2. Súčasťou ŠTDB je aj tento súťažný poriadok, podľa ktorého sa organizujú, riadia a hrajú všetky súťaže v bedmintone na území Slovenska, organizované Slovenským zväzom bedmintonu (ďalej SZBe) s výnimkou medzinárodných súťaží, ktoré sa riadia vlastnými predpismi.

3. Ustanovenia tohto súťažného poriadku sú platné a záväzné pre všetkých členov SZBe, funkcionárov a jednotlivé orgány SZBe. Musia byť uplatňované tak, aby bola zabezpečená regulárnosť, funkčnosť a plynulosť všetkých súťaží.

4. Všetci účastníci súťaží a funkcionári, ktorí sa výkonom svojej funkcie podieľajú na organizovaní a priebehu súťaží, sú povinní jednať v súlade so zásadami čestného športového súťaženia.

5. Výklad a vysvetlivky k tomuto súťažnému poriadku môže vydávať iba Športovo-technická komisia SZBe (ďalej ŠTK). Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto súťažného poriadku môže vydávať iba VV SZBe.

 

II. Organizačné predpisy
Plánovanie súťaží

6. ŠTK zostavuje každoročne kalendárny plán súťaží, ktorý obsahuje termíny a miesta konania všetkých oficiálnych súťaží na území SR. Oficiálna súťažná sezóna je zhodná s kalendárnym rokom.
7. Usporiadanie každej oficiálnej súťaže musí byť vopred schválené ŠTK.
8. ŠTK schvaľuje usporiadanie jednotlivých akcií ich zaradením do termínového kalendára súťaží. Podkladom pre zaradenie akcie do kalendára je písomná žiadosť na usporiadanie zaslaná ŠTK. Žiadosť musí byť zaslaná do určeného termínu a musí obsahovať náležitosti, ktoré predtým ŠTK zverejnila vo výzve.
9. Kalendárny plán súťaží uzatvára ŠTK pred zahájením súťaží a to vždy najneskôr do 31.12. pre prvú časť sezóny (1.1.-31.7.) a do 31.7. pre druhú časť sezóny (1.8.-31.12.).
10. Termíny uvedené v schválenom kalendárnom pláne sú záväzné. O prípadných zmenách rozhoduje ŠTK.
11. Zaradením súťažnej akcie do termínového kalendára vzniká pre usporiadateľa povinnosť uskutočniť akciu v stanovenom termíne. Ak ju neusporiada, je povinný (okrem prípadov neprekonateľných prekážok) zaplatiť poriadkovú pokutu, výšku ktorej určí ŠTK. V prípade, že organizátor nie je schopný z mimoriadnych dôvodov turnaj usporiadať, je povinný túto skutočnosť ohlásiť čo najskôr ŠTK a v prípade, že už boli vydané propozície, tak aj všetkým klubom s právom štartu na akcii.
12. Nerešpektovanie termínového kalendára môže ŠTK potrestať napomenutím alebo pokutou.

 

Riadenie súťaží
13. Súťaže v bedmintone sa delia na súťaže družstiev a súťaže jednotlivcov. Z hľadiska územného sa súťaže delia na celoštátne, oblastné, okresné a prípadne miestne. Okrem toho sú súťaže rozdelené podľa vekových kategórií.
14. Každú súťaž organizačne riadi ŠTK, prípadne člen ŠTK poverený riadením súťaže. ŠTK vydáva pred začiatkom sezóny všeobecný Rozpis súťaží na nasledujúcu sezónu, ktorý upresňuje po športovo-technickej stránke organizáciu a riadenie súťaží v rámci platných ŠTDB a ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov súťaží.
15. Povinnosťou člena ŠTK povereného riadením súťaže (ďalej riadiaceho súťaže) je:
- vydať včas upresnenie rozpisu príslušnej súťaže (ak je to potrebné) - minimálne mesiac pred začiatkom súťaže
- v prípade súťaže družstiev vydať včas vyžrebovanie súťaže (minimálne mesiac pred jej začiatkom)
- určovať vrchného rozhodcu každej akcie, ak to už nie je určené v rozpise súťaže
- kontrolovať dodržiavanie ŠTDB, rozpisu súťaže a stanovených termínov
- v prípade zložitejších problémov (protesty, kontumácie) predkladať tieto na rozhodnutie celej ŠTK
- vydávať správy zaisťujúce informovanosť účastníkov a ŠTK o stave súťaží
16. Pri porušení ŠTDB alebo Rozpisov súťaží alebo pri nerešpektovaní rozhodnutia ŠTK je ŠTK oprávnená na základe vlastného rozhodnutia uložiť jednotlivcovi alebo klubu trest.
17. ŠTK SZBe môže udeľovať nasledovné tresty:
- napomenutie
- vylúčenie zo súťaže
- peňažná pokuta v maximálnej výške 200 eur pre jednotlivca a 1000 eur pre klub
- zastavenie činnosti (štartu v niektorých alebo všetkých súťažiach) v maximálnej dĺžke jeden rok pre jednotlivca aj klub
- podmienečné zastavenie činnosti (štartu v niektorých alebo všetkých súťažiach) v maximál-   nej dĺžke jeden rok pre jednotlivca aj klub.
18. Voči rozhodnutiu ŠTK o uložení trestu je možné odvolať sa k VV SZBe podľa článku 114.

 

III. Spoločné ustanovenia k súťažiam družstiev a jednotlivcov
19. Označenie "hráč" sa v ŠTDB vzťahuje rovnako na mužov, ženy, dorastencov, dorastenky, žiakov a žiačky.
Klubom alebo oddielom (ďalej iba klub) sa rozumie spoločenstvo členov SZBe organizované samostatne s právnou subjektivitou, alebo pri telovýchovnej jednote či inom právnom subjekte.
Stretnutím sa rozumie stretnutie medzi dvoma družstvami, zápasom potom zápas dvoch (resp. štyroch) hráčov v určitej disciplíne.
20. Predpísané podmienky pre telocvične, v ktorých sa konajú súťaže riadené SZBe:
- podlaha nesmie byť klzká
- do výšky 6 m nad podlahou nesmú byť žiadne prekážky
- postranné čiary musia byť minimálne 30 cm od stien alebo čiar susedného ihriska, za zadnými čiarami musí byť voľný priestor najmenej 130 cm (nesmie byť nad ním žiadna   prekážka zasiahnuteľná raketou)
- čiary musia byť vyznačené dostatočne výrazne (aby bola zo zadnej čiary kurtu viditeľná protiľahlá zadná čiara)
- miesto na sedenie pre hlavného rozhodcu (sedadlo) musí byť vo výške minimálne 120 cm nad podlahou
- teplota v telocvični musí byť minimálne 15° C
- ak je ihrisko umiestnené proti oknám alebo svetlej stene, je potrebné vykonať úmerné zatienenie, aby bol košík pri hre viditeľný
- ihriská na ktorých sa hrá, musia byť vybavené ukazovateľmi skóre
- telocvičňa musí byť primerane osvetlená
O spôsobilosti telocviční a výnimkách od stanovených podmienok rozhoduje ŠTK. V prípade, že telocvičňa nespĺňa predpísané minimálne podmienky a klub nemá schválenú výnimku pre súťaž, ktorá sa v telocvični uskutočnila, môže ŠTK udeliť klubu pokutu do výšky 100 eur.
21. Vekové kategórie:
- najmladší žiaci (U11): 6 - 10 rokov
- mladší žiaci (U13): 11 - 12 rokov
- starší žiaci (U15): 13 - 14 rokov
- mladší dorast (U17): 15 - 16 rokov
- starší dorast (U19): 17 - 18 rokov
- dospelí: od 19 rokov
- veteráni a veteránky                         
- nad 35 rokov: 36 - 40 rokov
- nad 40 rokov: 41 - 45 rokov
- nad 45 rokov: 46 - 50 rokov
- nad 50 rokov: 51 - 55 rokov
- nad 55 rokov: 56 - 60 rokov
- nad 60 rokov: 61 - 65 rokov
- nad 65 rokov: 66 - 70 rokov
- nad 70 rokov: 71 - 75 rokov 
- nad 75 rokov: 76 - 80 rokov
- nad 80 rokov: 80 rokov a viac

22. Hráč patrí do príslušnej vekovej kategórie v danom kalendárnom roku, ak dosiahne v danom roku vek uvedený v článku 21.
23. Každý hráč kategórie U11 až U19 smie štartovať vo svojej a tiež aj v najbližšej vyššej vekovej kategórii.
Každý hráč, ktorý je držiteľom I.VT v niektorej z vekových kategórii U11 až U17, smie štartovať vo vekovej kategórii, ktorá je o dva stupne vyššie od tejto.
Každý hráč kategórie U17 smie štartovať v kategórii dospelých.
Všetci hráči veteránskych kategórií smú štartovať v kategórii dospelých. Všetci hráči starších veteránskych kategórií smú štartovať v mladších veteránskych kategóriách.
24. Hráč môže štartovať v súťaži iba za klub, ktorého je členom, alebo za klub, do ktorého mu bolo povolené hosťovanie. Hráč môže štartovať v ľubovoľnej súťažiiba so súhlasom klubu, pričom klub má právo rozhodovať o nominácii hráča do jednotlivých disciplín. Oprávnenosť štartu preukazuje platným elektronickým registračným preukazom, bez ktorého nie je oprávnený v súťažiach štartovať
Elektronický registračný preukaz je neplatný, ak:
- nemá správne vyplnené všetky rubriky: meno, priezvisko, dátum narodenia, registračné číslo, klub
- neobsahuje fotografiu hráča (okrem ďalej uvedenej výnimky)
- nie je vystavený na internetovej stránke SZBe
V prípade, že hráč alebo jeho zákonný zástupca nedal súhlas na zverejnenie fotografie hráča v elektronickom registračnom preukaze SZBe, je hráč povinný svoju totožnosť na súťaži preukazovať platným papierovým registračným preukazom SZBe, bez ktorého nie je oprávnený štartovať. Papierový registračný preukaz SZBe je platný len vtedy ak:
má správne vyplnené všetky rubriky: meno, priezvisko, dátum narodenia, registračné číslo
má nalepenú fotografiu hráča opečiatkovanú príslušnou pečiatkou
nemá vypršaný dátum platnosti
zároveň k nemu existuje platný elektronický registračný preukaz
25. Hráč má v súťažiach tieto základné povinnosti:
a) chovať sa disciplinovane a dodržiavať všetky ustanovenia tohto súťažného poriadku a ostatných platných ŠTDB
b) od ukončenia rozohrania, t.j. od začiatku zápasu je hráč povinný nastúpiť v primeranom športovom oblečení (tričko + krátke nohavice resp. sukňa) ľubovoľnej kombinácie farieb, pričom odev niže pása smie siahať maximálne po kolená. Pokiaľ teplota v hale nedosahuje 20° C, hráč smie hrať v teplákovej súprave. Výnimky povoľuje na požiadanie vrchný rozhodca súťaže.
c) uposlúchnuť všetky športovo-technické a organizačné pokyny funkcionárov súťaže a na vyzvanie sa podrobiť antidopingovej skúške
d) prevziať rozhodovanie zápasov na základe rozhodnutia vrchného rozhodcu
e) dokončiť (pokiaľ tomu preukázateľne nebráni zdravotný stav alebo existenčné dôvody) súťaž, v ktorej štartuje
f)  v prípade, že hráč nemá v elektronickom registračnom preukaze zverejnenú fotografiu z dôvodu odmietnutia súhlasu hráča s jej zverejnením, hráč je povinný odovzdať na požiadanie vrchnému rozhodcovi ku kontrole svoj papierový registračný preukaz
26. Hráč má v súťažiach tieto základné práva:
a) nárok na prestávku 20 minút po skončení zápasu vo dvojhre a 10 minút po skončení párovej disciplíny
b) nárok na 10 minút prestávky po ukončení rozhodovania
c) pred zahájením zápasu má nárok na 3 minúty na rozohranie (tento čas sa počíta od okamihu vyhlásenia zápasu a skracuje sa o čas, o ktorý sa hráč omešká)
d) požiadať po dohraní výmeny a po predchádzajúcom zdvihnutí ruky hlavného rozhodcu o vysvetlenie jeho rozhodnutia.
Ak sa domnieva, že sa jedná o nesprávne rozhodnutie z neznalosti alebo chybného výkladu pravidiel, má právo požiadať o rozhodnutie vrchného rozhodcu s odvolaním sa na dokladovateľné presné znenie pravidiel.
27. Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.
28. Organizátor ľubovoľnej súťaže SZBe je povinný počas súťaže zabezpečiť možnosť telefonického privolania lekárskej záchrannej služby v prípade potreby.


Celé znenie súťažného poriadku na stiahnutie v prílohe.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov