júl 2020
po ut st št pi so ne
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
             

Stanovy slovenského zväzu bedmintonuS  T  A  N  O  V  Y

S L O V E N S K É H O   Z V Ä Z U   B E D M I N T O N U

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Slovenský zväz bedmintonu je nezávislá, dobrovoľná športová záujmová organizácia bedmintonistov na Slovensku. Združuje v rámci kolektívneho členstva bedmintonové oddiely a kluby (ďalej len oddiely) a v rámci individuálneho členstva aktívnych i pasívnych bedmintonistov, priaznivcov a priateľov tohto športu doma a v zahraničí.

2. Slovenský zväz bedmintonu je samostatný právny subjekt, ktorého športová a administratívna pôsobnosť sa vzťahuje na Slovenskú republiku s možnosťou vytvárania samostatných medzinárodných vzťahov. Sídlom Slovenského zväzu bedmintonu je Slovenská 19, 080 01 Prešov a používa skratku SZBe.

3. SZBe je nezávislá organizácia, ktorá funguje na demokratických princípoch. Štátne orgány môžu zasahovať do jej činnosti len v prípadoch stanovených zákonom.

4. SZBe môže dobrovoľne vstúpiť do inej slovenskej alebo medzinárodnej organizácie alebo združenia bez straty vlastnej nezávislosti. Vstup a výstup schvaľuje Výkonný výbor SZBe. Právo anulovať toto rozhodnutie má členská konferencia.

 

Článok II.

Činnosť SZBe

1. Základnou úlohou SZBe je organizovať a koordinovať celú činnosť bedmintonového hnutia na Slovensku a vytvárať podmienky pre jeho ďalší všestranný rozvoj.

2. SZBe sa podieľa na budovaní organizačnej, ekonomickej, materiálnej a teoretickej základne pre športovú činnosť svojich členov.

3. SZBe organizuje a riadi dlhodobé a krátkodobé súťaže na území SR.

4. SZBe zhromažďuje informácie, ktoré sa týkajú bedmintonu a trénerskej praxe a sprostredkováva ich členom. Podporuje vzťahy regionálnych a iných zoskupení bedmintonistov na všetkých úrovniach.

5. SZBe chráni morálne i materiálne záujmy svojich členov, vytvára podmienky, ktoré pomáhajú zvyšovať športovú i trénersko-metodickú úroveň tohto športu na Slovensku a rieši všetky otázky a problémy s tým spojené.

6. SZBe uplatňuje svoj vplyv v prípadoch zavádzania všetkých zákonných úprav a opatrení, ktoré sa týkajú bedmintonového športu u nás a iniciatívne navrhuje vydávanie takýchto úprav a opatrení príslušným štátnym orgánom, u ktorých to pokladá za potrebné.

7. SZBe udržuje stály kontakt s oddielmi a členmi na Slovensku a zúčastňuje sa na riešení spoločných problémov.

8. SZBe nadväzuje medzinárodné kontakty a uzatvára dohody so zahraničnými organizáciami (zväzmi, oddielmi, klubmi i jednotlivcami) za účelom zabezpečiť profesionálnu, teoretickú, praktickú a metodickú spoluprácu. Organizuje účasť členov na medzinárodných športových a teoreticko-odborných akciách, prípadne ich organizuje u nás.

9. SZBe sleduje a podporuje špičkových a perspektívnych hráčov v jednotlivých kategóriách, vytvára z nich slovenskú reprezentáciu, ktorej zabezpečuje optimálne podmienky pre prípravu a reprezentovanie v rámci svojich možností.

10. SZBe môže vykonávať hospodársku činnosť a podnikať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti a podľa príslušných platných právnych predpisov.

11. SZBe zabezpečuje vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.

12. SZBe organizuje a riadi prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov, najmä trénerov a rozhodcov.

 

Článok III.

Členstvo

1. Členstvo v SZBe je dobrovoľné. Môže byť individuálne alebo kolektívne.

2. Kolektívnym členom SZBe sa môže stať každý bedmintonový oddiel alebo klub, ak má vlastnú právnu subjektivitu alebo je časťou iného právneho subjektu.

3. Bedmintonový oddiel (klub), ktorý sa chce stať kolektívnym členom SZBe, zašle riadne vyplnenú prihlášku na sekretariát SZBe s doložením dokladov o svojej existencii ako právneho subjektu (stanovy, resp. zriaďovacia listina, registrácia MV SR a doklad o pridelení IČO) a zaplatí členský príspevok, ktorého výšku každý rok stanovuje členská konferencia.

4. Individuálnym členom SZBe sa môže stať každý bedmintonista (aktívny či pasívny, domáci alebo zahraničný), ak je členom bedmintonového oddielu (klubu), ktorý je kolektívnym členom SZBe. Individuálnym členom SZBe sa môže stať každý bedmintonista bez ohľadu na politickú príslušnosť, vierovyznanie, názorovú a športovo-metodickú orientáciu, ak sú jeho občianske a športové postoje založené na princípoch demokracie a humanizmu.

5. Občan, ktorý sa chce stať individuálnym členom SZBe, zašle prihlášku na sekretariát SZBe a zaplatí členský príspevok. Výšku jednotlivých individuálnych členských príspevkov každý rok stanovuje členská konferencia. Pri prihlasovaní do SZBe sa občan riadi pokynmi, ktoré sú uvedené v Registračnom poriadku SZBe, ktorý upravuje aj ďalšie okolnosti vzniku, predlžovania a zániku členstva v SZBe. Právo schvaľovať Registračný poriadok SZBe má Výkonný výbor SZBe.

6. Občan, ktorý podal prihlášku do SZBe a zaplatil členský príspevok, stáva sa členom SZBe po zaregistrovaní v registri SZBe.

7. V prípade pochybností o splnení podmienok v bodoch 2 až 6 rozhoduje o prijatí alebo neprijatí individuálneho alebo kolektívneho člena členská konferencia SZBe.

8. Platnosť individuálneho aj kolektívneho členstva sa obnovuje každý rok zaplatením členského príspevku do 31.januára.

9. Členstvo v SZBe zaniká:

-          vystúpením (na základe písomného oznámenia alebo pri nezaplatení členského príspevku)

-          zrušením (smrťou individuálneho člena alebo zánikom kolektívneho člena)

-          vylúčením, ak člen poruší stanovy SZBe alebo poškodí dobré meno SZBe. O vylúčení rozhoduje členská konferencia hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov.

 

Článok IV.

Práva členov

1. Každý individuálny člen SZBe nad 18 rokov má právo byť volený do všetkých orgánov SZBe.

2. Každý individuálny člen SZBe nad 18 rokov má právo byť zvolený bedmintonovým oddielom za delegáta oddielu na členskú konferenciu.

3. Každý individuálny člen SZBe má právo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZBe.

4. Každý individuálny člen SZBe nad 18 rokov má právo zúčastniť sa na členskej konferencii bez hlasovacieho práva.

5. Člen má právo zúčastňovať sa na športových a iných akciách riadených SZBe, za predpokladu, že spĺňa podmienky účasti na nich.

6. Člen má právo podávať podnety, návrhy a kritické pripomienky týkajúce sa činnosti SZBe.

7. Člen má právo na informovanosť o činnosti SZBe.

8. Člen má právo využívať všetok hmotný a nehmotný majetok SZBe v súlade s platnými predpismi.

 

Článok V.

Povinnosti členov

1. Člen je povinný dodržiavať stanovy a platiť načas členské príspevky v stanovenej výške.

2. Člen je povinný dodržiavať predpisy SZBe a rešpektovať rozhodnutia orgánov SZBe.

3. Člen sa v rámci svojich možností iniciatívne zapája a podieľa na činnosti SZBe.

4. Člen obhajuje a presadzuje záujmy bedmintonového hnutia.

5. Člen dodržiava športovú etiku.

6. Člen zvolený do orgánov SZBe je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou.

7. Člen zvolený do orgánov SZBe je povinný pri rozhodovaní zohľadňovať stanovisko kontrolóra a odborných orgánov SZBe. V prípade ak sa od ich stanoviska odchýli, je povinný svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.

 

Článok VI.

Členská konferencia

1. Najvyšším orgánom SZBe je členská konferencia, ktorú zvoláva raz v kalendárnom roku Výkonný výbor.

2. Mimoriadnu členskú konferenciu môže zvolať v prípade potreby Výkonný výbor na základe vlastného rozhodnutia, alebo ak o to požiada najmenej toľko kolektívnych členov, aby súčet hlasov ich delegátov (podľa bodu VI.7) predstavoval nadpolovičnú väčšinu celkového počtu možných hlasov podľa stavu registra SZBe ku dňu 31.12. predchádzajúceho roku. O zvolaní Mimoriadnej členskej konferencie môže rozhodnúť v prípade potreby aj kontrolór SZBe na základe vlastného rozhodnutia. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov SZBe a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SZBe. O mieste a konaní členskej konferencie musí rozhodnúť Výkonný výbor do 30 dní od doručenia žiadosti.

3. Účastníkmi členskej konferencie sú členovia Výkonného výboru, Revíznej komisie, generálny sekretár, delegáti zastupujúci jednotlivé bedmintonové oddiely a prípadne delegáti: zástupca hráčov a zástupca športových odborníkov. Okrem nich majú právo zúčastniť sa na členskej konferencii členovia SZBe starší ako 18 rokov a hostia, ktorých pozve Výkonný výbor alebo s ktorých účasťou na členskej konferencii vyslovia súhlas delegáti členskej konferencie.

4. Hlasovacie právo na členskej konferencii majú delegáti zastupujúci jednotlivé bedmintonové oddiely registrované v SZBe v deň, keď bolo rozhodnuté o zvolaní ČK. Každý oddiel môže zastupovať len jeden delegát, ktorý musí byť členom SZBe, ale nemusí byť nutne registrovaný za oddiel, ktorý zastupuje. Každý delegát musí mať písomné poverenie od oddielu, ktorý zastupuje, potvrdené pečiatkou a podpisom zodpovedného predstaviteľa klubu. Každý delegát môže zastupovať maximálne jeden oddiel.

5. Okrem delegátov zastupujúcich bedmintonové oddiely sa delegátom ČK s hlasovacím právom môže stať aj jeden zástupca hráčov, ak ho navrhne záujmová organizácia hráčov alebo najmenej 50 hráčov. Za hráča pre účely tohto bodu sa považuje člen SZBe starší ako 18 rokov, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku odohral aspoň jeden zápas na oficiálnej súťaži SZBe. Takýto delegát musí mať písomné poverenie záujmovej organizácie hráčov, potvrdené pečiatkou a podpisom zodpovedného predstaviteľa organizácie alebo listinu so zoznamom najmenej 50 hráčov, ktorí ho navrhujú. Na listine musí byť za každého hráča uvedené jeho meno, priezvisko, registračné číslo a podpis.

6. Okrem delegátov podľa bodov 4 a 5 sa delegátom ČK s hlasovacím právom môže stať aj jeden zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových odborníkov. Takýto delegát musí mať písomné poverenie záujmovej organizácie športových odborníkov, potvrdené pečiatkou a podpisom zodpovedného predstaviteľa organizácie.

7. Delegáti, zastupujúci jednotlivé oddiely, majú taký počet hlasov, ktorý im prislúcha podľa počtu zaregistrovaných členov oddielu, ktorý zastupujú. Počet zaregistrovaných členov oddielu sa berie na základe stavu registra SZBe ku dňu 31.12. predchádzajúceho roku. Ak má oddiel zaregistrovaných

-          1 až 10 členov, delegát disponuje jedným hlasom,

-          11 až 30 členov, delegát disponuje dvoma hlasmi,

-          31 až 60 členov, delegát disponuje troma hlasmi,

-          61 až 100 členov, delegát disponuje štyrmi hlasmi,

-          nad 100 členov, delegát disponuje piatimi hlasmi.

Nové oddiely, ktoré vstúpili do SZBe v roku konania konferencie a majú zaregistrovaného aspoň jedného člena v deň, v ktorý Výkonný výbor rozhodol o zvolaní konferencie, môžu vyslať na konferenciu svojho delegáta, ktorý bude disponovať jedným hlasom.

8. Delegáti, zastupujúci oddiely, ktorých aspoň jedno družstvo štartovalo v extralige v predchádzajúcom kalendárnom roku, majú okrem hlasov, ktoré im prislúchajú podľa počtu zaregistrovaných členov oddielu, ešte jeden hlas navyše.

9. Delegát, zastupujúci hráčov, má taký počet hlasov, ktorý mu prislúcha podľa počtu hráčov, ktorých zastupuje. Počet hráčov, ktorých zastupuje sa berie

-          na základe počtu hráčov evidovaných v záujmovej organizácii hráčov ku dňu 31.12. predchádzajúceho roku alebo

-          na základe počtu hráčov uvedených na listine so zoznamom hráčov, ktorí delegáta navrhujú podľa bodu 5

Ak delegát zastupuje

-          1 až 10 hráčov, delegát disponuje jedným hlasom,

-          11 až 30 hráčov, delegát disponuje dvoma hlasmi,

-          31 až 60 hráčov, delegát disponuje troma hlasmi,

-          61 až 100 hráčov, delegát disponuje štyrmi hlasmi,

-          nad 100 členov, delegát disponuje piatimi hlasmi.

10. Delegát, zastupujúci športových odborníkov, má taký počet hlasov, ktorý mu prislúcha podľa počtu odborníkov, ktorých zastupuje. Počet odborníkov, ktorých zastupuje sa berie

-          na základe počtu odborníkov evidovaných v záujmovej organizácii športových odborníkov ku dňu 31.12. predchádzajúceho roku.

Ak delegát zastupuje

-          1 až 10 odborníkov, delegát disponuje jedným hlasom,

-          11 až 30 odborníkov, delegát disponuje dvoma hlasmi,

-          31 až 60 odborníkov, delegát disponuje troma hlasmi,

-          61 až 100 odborníkov, delegát disponuje štyrmi hlasmi,

-          nad 100 odborníkov, delegát disponuje piatimi hlasmi.

11. Ostatní účastníci členskej konferencie okrem delegátov nemajú hlasovacie právo. Hlasovacie právo nemajú ani členovia Výkonného výboru, Revíznej komisie a generálny sekretár, ak nie sú zároveň delegátmi oddielov alebo hráčov alebo športových odborníkov.

12. Možní delegáti členskej konferencie SZBe s hlasovacím právom podľa bodov 4-6 sa stávajú právoplatnými delegátmi len v prípade, že prejavia záujem o účasť na ČK tým, že sa zaregistrujú na sekretariáte SZBe najneskôr 48 hodín pred stanoveným začiatkom ČK. Registrácia delegáta sa zasiela mailom a musí obsahovať meno, priezvisko a registračné číslo delegáta v registri SZBe a tiež oddiel alebo záujmovú organizáciu, ktorú bude delegát zastupovať. V prílohe mailu musí byť oskenované písomné poverenie od oddielu alebo záujmovej organizácie, ktorú zastupuje, potvrdené pečiatkou a podpisom zodpovedného predstaviteľa klubu. V prípade delegáta zastupujúceho hráčov, ktorí ho priamo navrhujú, delegát musí poslať v prílohe mailu oskenovanú listinu so zoznamom najmenej 50 hráčov, ktorí ho navrhujú. Na listine musí byť za každého hráča uvedené jeho meno, priezvisko, registračné číslo a podpis. Všetci delegáti musia originály dokladov zaslaných mailom predložiť na ČK. Ako zástupca hráčov alebo ako zástupca športových odborníkov sa môže zaregistrovať len jeden delegát. V prípade, že sú navrhovaní viacerí delegáti ako zástupcovia hráčov, právoplatným delegátom sa stáva len prvý zaregistrovaný. V prípade, že sú navrhovaní viacerí delegáti ako zástupcovia športových odborníkov, právoplatným delegátom sa stáva len prvý zaregistrovaný.

13. Uznesenie o konaní členskej konferencie sa musí zverejniť a zaslať kolektívnym členom SZBe najmenej 1 mesiac pred jeho konaním a musí v ňom byť uvedený dátum, čas, miesto konania, program zhromaždenia a počty hlasov, ktorými budú disponovať delegáti jednotlivých oddielov. Podklady na zasadnutie sa musia zaslať kolektívnym členom SZBe najmenej sedem dní pred konaním členskej konferencie.

14. Členská konferencia je uznášaniaschopná, ak súčet hlasov prítomných delegátov je väčší ako polovica celkového možného súčtu hlasov právoplatných delegátov.

15. Uznesenie členskej konferencie je platné, ak súčet hlasov delegátov hlasujúcich za uznesenie je väčší ako polovica celkového súčtu hlasov prítomných delegátov.

16. Program členskej konferencie a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu môže členská konferencia prijať len odporúčania a stanoviská.

17. Členská konferencia

-          hodnotí činnosť zväzu za predchádzajúce obdobie,

-          schvaľuje výročnú správu o hospodárení SZBe

-          schvaľuje správu Revíznej komisie o kontrolnej činnosti

-          vytyčuje ciele zväzu na ďalšie obdobie,

-          prijíma zásadné rozhodnutia, ktoré sú záväzné pre každého člena,

-          ukladá úlohy Výkonnému výboru, jednotlivým komisiám a všetkým členom.

18. Členská konferencia volí na 4 roky

-          prezidenta zväzu

-          predsedu Športovotechnickej komisie

-          a ďalších 5 členov Výkonného výboru a

volí na 5 rokov

-          predsedu Revíznej komisie

-          a ďalších dvoch členov Revíznej komisie.

Voľba je platná, ak bola schválená tak, že súčet hlasov delegátov hlasujúcich za zvolenie bol väčší ako polovica celkového súčtu hlasov prítomných delegátov.

19. Funkčné obdobie prezidenta a členov VV je 4 roky a trvá od zvolenia až po ČK zvolanú v štvrtom kalendárnom roku od predchádzajúcich volieb. Funkčné obdobie končí v rovnakom čase aj tým funkcionárom, ktorí boli zvolení v doplňovacích voľbách neskôr v priebehu štvorročného volebného obdobia. Funkčné obdobie členov Revíznej komisie je 5 rokov a trvá od zvolenia až po ČK zvolanú v piatom kalendárnom roku od predchádzajúcich volieb. Funkčné obdobie končí v rovnakom čase aj tým členom RK, ktorí boli zvolení v doplňovacích voľbách neskôr v priebehu päťročného volebného obdobia.

20. Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SZBe a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.

21. Kandidátov na voľbu prezidenta SZBe, predsedu ŠTK, členov Výkonného výboru, predsedu Revíznej komisie a členov Revíznej komisie môže navrhnúť každý člen SZBe (kolektívny aj individuálny). Návrhy kandidátov sa zasielajú písomne najneskôr 14 dní pred ČK generálnemu sekretárovi. K návrhu musí byť priložený aj písomný súhlas kandidáta.

22. Kandidáta na člena Výkonného výboru do špeciálnej funkcie zástupcu hráčov môže navrhnúť záujmová organizácia  hráčov alebo najmenej 50 hráčov. Za hráča pre účely tohto bodu sa považuje člen SZBe starší ako 18 rokov, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku odohral aspoň jeden zápas na oficiálnej súťaži SZBe. V prípade, že kandidáta navrhujú hráči, musí byť k návrhu na kandidáta priložená aj listina so zoznamom najmenej 50 hráčov, ktorí ho navrhujú. Na listine musí byť za každého hráča uvedené jeho meno, priezvisko, registračné číslo a podpis. K návrhu musí byť doložený aj písomný súhlas kandidáta.

23. Sekretariát SZBe zverejní na webovom sídle SZBe a v informačnom systéme športu kandidátov na členov orgánov SZBe vrátane ich navrhovateľa najneskôr sedem dní pred dňom konania volieb.

24. Voľby prebiehajú tak, že v prvej fáze sa najskôr volí z kandidátov písomne navrhnutých. V prípade, že po skončení tejto fázy volieb ostane niektorá funkcia neobsadená, môže byť priamo na ČK za kandidáta navrhnutý a volený ďalší člen SZBe.

25. V prípade, že bol doručený platný návrh na kandidáta na člena Výkonného výboru do špeciálnej funkcie zástupcu hráčov a bol navrhnutý jediný takýto kandidát, stáva sa tento kandidát automaticky členom VV. ČK potom už volí len zvyšných 4 členov VV. V prípade, že kandidátov na zástupcu hráčov do VV bolo navrhnutých viac, ČK z nich volí jedného za člena VV.

26. Členská konferencia má právo

-          dopĺňať alebo meniť stanovy SZBe

-          uzniesť sa o zániku SZBe

-          rozhodnúť o vytvorení obchodnej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SZBe

-          rozhodnúť o prevode obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SZBe

-          rozhodnúť o uzavretí zmluvy, v ktorej je hodnota plnenia vyššia ako 50.000 euro

-          rozhodnúť o reorganizácii súťaží

Rozhodnutie o návrhu podľa bodu 26 je platné, ak súčet hlasov delegátov hlasujúcich za návrh je aspoň 2/3 celkového súčtu hlasov prítomných delegátov.

27. Schvaľovanie uznesení, voľby a úpravy stanov sa vykonávajú tajným alebo verejným hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodne členská konferencia pred jeho vykonaním verejným hlasovaním.

28. Členskú konferenciu vedie člen SZBe poverený Výkonným výborom, alebo v prípade nutnosti člen SZBe zvolený priamo delegátmi členskej konferencie.

29. Voľby do orgánov SZBe zabezpečuje volebná komisia  volená členskou konferenciou. Na žiadosť člena výkonného orgánu alebo člena SZBe určí ministerstvo školstva nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutiach volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. 

 

Článok VII.

Funkcionári SZBe

1. Funkcionári SZBe sú: prezident, viceprezident, členovia VV, predsedovia komisií a členovia komisií SZBe. Funkcionári SZBe vykonávajú svoje funkcie podľa Stanov, Štatútov a ďalších predpisov SZBe.

2. Prezidenta, predsedu ŠTK, členov VV a členov RK volí členská konferencia, ostatných schvaľuje VV SZBe.

3. Kandidovať a následne byť zvolený do niektorej z funkcií uvedených v bode VII.2 môže každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ale v prípade zvolenia sa musí do siedmich dní stať členom SZBe, inak nemôže vykonávať svoju funkciu.

4. Funkcionár SZBe môže vykonávať svoju funkciu, len ak je členom SZBe. Ak funkcionár SZBe prestane byť členom SZBe (napr. pri nepredĺžení svojej registrácie do stanoveného termínu), považuje sa to za jeho vzdanie sa funkcie a automaticky prestáva byť funkcionárom SZBe.

5. V prípade, že bývalý funkcionár SZBe, ktorý prestal byť funkcionárom z dôvodu ukončenia členstva v SZBe, sa znovu stane členom SZBe, môže sa stať opäť funkcionárom SZBe jedine v prípade opätovného zvolenia resp. schválenia alebo kooptácie.

6. Výkon funkcie funkcionára SZBe je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa  tovarov a služieb pre SZBe.

7. V prípade, ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu  SZBe, tento člen sa nesmie zúčastňovať na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje  predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide. Ak sa jedná o predsedajúceho, o existencii alebo  o hrozbe konfliktu záujmov  rozhodujú ostatní členovia  príslušného orgánu tajným hlasovaním.

8. Člen orgánu SZBe, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu  SZBe.

9. Orgány SZBe s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov SZBe.

Kompletné stanovy nájdete v prílohe.


Súbory na stiahnutie:
  Stanovy SZBe
9. 9. 2016