Štatút VV

23. 7. 2014

Slovenský zväz bedmintonu (SZBe)

ŠTATÚT VÝKONNÉHO VÝBORU SZBE

 

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Výkonný výbor (VV) Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe) je v období medzi členskými konferenciami (ČK) najvyšším orgánom SZBe, ktorý riadi celú jeho činnosť.

2. Členmi VV SZBe sú prezident zväzu, predseda ŠTK a ďalších maximálne 5 členov. Všetkých volí členská konferencia na obdobie štyroch rokov.

 

Článok II.

Zásady činnosti

1. Činnosť VV podlieha kontrole Revíznou komisiou. VV je povinný predložiť RK kópie všetkých dokumentov súvisiacich s činnosťou SZBe, o ktoré RK požiada. V prípade, že RK predloží VV svoje zistenia o chybách v činnosti SZBe, napr. neplnenie uznesení, prijatie uznesenia v rozpore so Stanovami, štatútmi alebo rozhodnutím ČK, chyby v účtovaní, nedodržiavanie ŠTDB a rozpisu súťaží a iné, je VV povinný zabezpečiť bez odkladov odstránenie týchto chýb.

 

Článok III.

Zásady rozhodovania

1. Činnosť VV riadi a kontroluje prezident zväzu.

2. VV sa schádza na zasadnutiach, ktoré zvoláva prezident, alebo generálny sekretár na pokyn prezidenta. Zasadnutia VV vedie prezident. V prípade jeho neprítomnosti zasadnutie VV vedie viceprezident prípadne generálny sekretár.

3. Na zasadnutiach VV SZBe majú právo zúčastňovať sa aj členovia RK bez hlasovacieho práva. Ďalšie osoby sa môžu zúčastniť na zasadnutí VV len ak ich účasť VV schváli.

4. Na podnet prezidenta zväzu môže VV prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí a to na základe hlasovania písomného (aj elektronickou poštou) alebo ústneho (telefonického) hlasovania. Výzvu na hlasovanie môže uskutočniť aj generálny sekretár na pokyn prezidenta. Súčasťou výzvy na hlasovanie musí byť aj termín, do ktorého je možné o návrhu hlasovať. Uznesenie je platné, ak sa do termínu ukončenia hlasovania k návrhu vyjadrí nadpolovičná väčšina členov VV a za jeho prijatie je viac členov VV ako proti jeho prijatiu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

5. V prípade rozhodovania o personálnych otázkach – pri schvaľovaní a odvolávaní funkcionárov SZBe v rámci kompetencií VV: viceprezident, generálny sekretár, predseda komisie (s výnimkou RK a ŠTK), člen komisie (s výnimkou RK), reprezentačný tréner, je uznesenie VV platné len ak sú za jeho prijatie najmenej 4 členovia.

6. Všetky uznesenia VV musia byť uvedené v zápisniciach, ktoré pripravuje generálny sekretár spolu s prezidentom a rozosiela ich všetkým kolektívnym členom SZBe, členom VV a členom RK. Uznesenia VV sú záväzné pre všetkých členov SZBe.

7. Rozhodnutie VV môže zmeniť svojim uznesením ČK.

8. V prípade dlhšej neprítomnosti alebo choroby prezidenta, ktorá mu bráni vykonávať jeho funkciu, môže prezident poveriť svojim zastupovaním na určité časové obdobie viceprezidenta.

 

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Štatút VV nadobudol platnosť po schválení členskou konferenciou dňa 13.5.2018.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov