Štatút RK

24. 7. 2014

Slovenský zväz bedmintonu (SZBe)

ŠTATÚT REVÍZNEJ KOMISIE SZBE

 

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Revízna komisia (RK) Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe) je kontrolným orgánom SZBe. Jej činnosť sa riadi týmto štatútom, ktorého znenie schvaľuje členská konferencia (ČK) SZBe.

2. Revízna komisia má dvoch členov a predsedu, ktorých volí ČK.

 

Článok II.

Zásady činnosti

 

1. Revízna komisia je univerzálnym kontrolným orgánom SZBe. Jej úlohou je kontrolovať všetky zložky činnosti SZBe:

-    dodržiavanie Stanov SZBe

-    dodržiavanie uznesení ČK, VV a jednotlivých komisií

-    dodržiavanie Štatútov VV a jednotlivých komisií

-    dodržiavanie ŠTDB a rozpisov súťaží

-    hospodárenie SZBe a efektívne narábanie s prostriedkami SZBe

-    správne vedenie účtovníctva a stav majetku podľa inventárneho zoznamu

-    a iné

2. Revízna komisia vykonáva kontroly na základe podnetov alebo sťažností alebo na základe vlastného uváženia.

3. RK má právo žiadať VV, komisie SZBe, kolektívnych a individuálnych členov o kópie všetkých dokumentov, ktoré súvisia s činnosťou SZBe a so záležitosťami, ktoré RK prešetruje.

4. RK má právo žiadať VV, komisie SZBe, kolektívnych a individuálnych členov o vyjadrenie ku všetkým záležitostiam, ktoré súvisia s činnosťou SZBe a ktoré RK prešetruje.

5. Revízna komisia výsledky svojich zistení predkladá VV SZBe. Ďalšie zložky SZBe (komisie, kolektívnych resp. individuálnych členov) oboznamuje s výsledkami zistení, ak sa ich týka prešetrovaná záležitosť. V prípade, že RK predloží Výkonnému výboru svoje zistenia o chybách v činnosti SZBe, je VV povinný zabezpečiť bez odkladov odstránenie týchto chýb.

6. Revízna komisia sa zodpovedá za svoju činnosť členskej konferencii a riadi sa jej uzneseniami. Predseda RK podáva na ČK správu o činnosti RK za uplynulé obdobie.

 

Článok III.

Zásady rozhodovania

1. Menom RK je oprávnený jednať predseda RK. Členom komisie prislúcha toto oprávnenie, len keď sú tým poverení.

2. RK sa schádza na schôdzach na podnet predsedu RK. RK je uznášaniaschopná, ak sa na nej zíde nadpolovičná väčšina členov, teda dvaja. Uznesenie RK je platné, ak s ním súhlasia aspoň dvaja členovia RK.

3. Okrem uznesení schôdze RK môže predseda RK vydávať rozhodnutia, ak má ústny, písomný alebo telefonický súhlas aspoň jedného ďalšieho člena RK.

 

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Štatút RK nadobudol platnosť po schválení členskou konferenciou dňa 13.5.2018.

 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov