Štatút KRBaŠS

24. 7. 2014

Slovenský zväz bedmintonu (SZBe)

ŠTATÚT KOMISIE PRE ROZVOJ BEDMINTONU A ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže (KRBaŠS) je orgánom Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe), ktorý za svoju činnosť zodpovedá Výkonnému výboru SZBe (VV SZBe). KRBaŠS SZBe je vrchným riadiacim orgánom pre aktivity smerujúce k rozvoju bedmintonu a oficiálne školské súťaže, ktoré organizuje a spoluorganizuje SZBe.  

2. KRBaŠS má maximálne osem členov – krajských koordinátorov(KK), spravidla z každého kraja jedného a je riadená predsedom komisie, ktorý je členom VV SZBe. Zloženie komisie schvaľuje VV SZBe na návrh predsedu KRBaŠS na začiatku funkčného obdobia. 

3. V priebehu funkčného obdobia môže VV SZBe jednotlivých členov komisie dopĺňať a vymeniť. 

Článok II.

Zásady činnosti

 4. KRBaŠS zodpovedá za plánovanie, kontrolu priebehu, vyhodnocovanie a publikovanie výsledkov všetkých oficiálnych školských súťaží, ktoré organizuje a spoluorganizuje SZBe.  

5. Jednotliví krajskí koordinátori riadia školské súťaže v rámci kraja v súčinnosti s ostatnými organizáciami, ktoré sa zúčastňujú na organizovaní školských súťaží, ktoré organizuje a spoluorganizuje SZBe.  

6. KRBaŠS pred každou súťažou pripraví podmienky, propozície a predpisy pre danú súťaž v koordinácii s ostatnými organizáciami zúčastnenými na danej školskej akcii. 

7. Krajskí koordinátori riadia a v rámci kraja dozerajú na priebeh školských súťaží, vyhodnocujú výsledky a spracovávajú ich v rámci kraja. 

8. Krajskí koordinátori v súčinnosti z jednotlivými komisiami SZBe a VV SZBe zabezpečujú rozvoj bedmintonu v rámci kraja podľa svojich možností v danom kraji. Koordinujú činnosti v rámci jednotlivých krajov na úrovni KŠÚ,VÚC,KR SAŠŠ a ďalších relevantných organizácii. 

9. Predseda KRBaŠS riadi a kontroluje činnosť jednotlivých členov – krajských koordinátorov.

10. Predseda KRBaŠS pravidelne informuje VV SZBe o činnosti komisie. 

Článok III.

Zásady rozhodovania

11. Menom KRBaŠS je oprávnený jednať predseda KRBaŠS. Členovi komisie prislúcha toto oprávnenie, len keď je ním poverený.

12. KRBaŠS sa schádza na schôdzach na podnet predsedu KRBaŠS. KRBaŠS je uznášaniaschopná, ak sa na nej zíde nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie KBaŠS je platné, ak je za jeho prijatie viac prítomných členov ako proti jeho prijatiu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

13. Na podnet predsedu KRBaŠS môže KRBaŠS prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí a to na základe písomného, e-mailového alebo ústneho resp. telefonického hlasovania. V takom prípade uznesenie je platné, ak je za jeho prijatie viac členov celej komisie ako proti jeho prijatiu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

14. Rozhodnutie KRBaŠS môže zmeniť svojím uznesením VV SZBe. 

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

15. O rozhodnutiach KRBaŠS je povinný jej predseda informovať všetkých krajských koordinátorov a VV SZBe.

16. Tento Štatút KRBaŠS nadobudol platnosť po schválení VV SZBe dňa 17.4.2009.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov