Registračný poriadok

24. 7. 2014

Registračný poriadok
(platný od 26.1.2024)

Článok I.
Základné ustanovenia

1. Každý záujemca o členstvo v Slovenskom zväze bedmintonu (ďalej len SZBe) sa musí zaregistrovať podľa tohto registračného poriadku. Registráciou člena sa rozumie jeho zaevidovanie v registri SZBe ako príslušníka niektorého slovenského bedmintonového oddielu (ďalej len klubu). Dokladom o registrácii člena je jeho elektronický registračný preukaz, ktorý je uložený v centrálnom registri SZBe a je vystavený na internetovej stránke SZBe.

2. Na súťažiach organizovaných SZBe môže štartovať za slovenský klub len zaregistrovaný člen SZBe s platným elektronickým registračným preukazom. Výnimkou je len hosťovanie zahraničných hráčov v súťažiach družstiev dospelých.

3. Cieľom registrácie je:
- evidencia členov SZBe
- zabezpečenie regulárnosti súťaží usporadúvaných SZBe

4. Člen SZBe môže byť registrovaný iba za jeden klub v SR. Člen má platnú registráciu v SZBe, ak je platnosť jeho registrácie zaevidovaná v centrálnom registri SZBe a jeho elektronický registračný preukaz je vystavený na internetovej stránke SZBe.

5. Registráciu členov administratívne zabezpečuje zamestnanec sekretariátu SZBe.


Článok II.
Postup pri registrácii slovenských občanov

6. Občan uhradí členský poplatok SZBe na stanovený bankový účet SZBe alebo v hotovosti na sekretariáte SZBe. Výšku členského poplatku určuje každoročne členská konferencia SZBe.

7. Občan vyplní prihlášku do SZBe, dá si ju potvrdiť od materského klubu a zašle ju na sekretariát SZBe poštou alebo oskenovanú mailom spolu s potvrdením o zaplatení členského poplatku. Okrem toho pošle mailom na sekretariát SZBe svoju fotografiu v elektronickej forme.

8. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je aj formulár „Súhlas na spracúvanie osobných údajov“, ktorý musí občan alebo jeho zákonný zástupca vyplniť a podpísať. V prípade, že občan alebo jeho zákonný zástupca nesúhlasí so zverejnením mena, priezviska, dátumu narodenia a klubu, nemôže byť zaregistrovaný v SZBe. V prípade, že občan alebo jeho zákonný zástupca nesúhlasí len so zverejnením fotografie v elektronickom registračnom preukaze SZBe, vyznačí to na formulári a namiesto fotografie v elektronickom tvare zašle na sekretariát fotografiu v papierovom tvare.

9. Pracovník sekretariátu skontroluje predložené doklady a v prípade nedostatkov požiada o ich odstránenie. Ak sú doklady v poriadku, zaeviduje najneskôr do 5 dní po doručení kompletných dokladov nového člena SZBe ako člena príslušného klubu do centrálneho registra SZBe. Ak nový člen nesúhlasil so zverejnením fotografie v elektronickom registračnom preukaze a poslal fotografiu v papierovom tvare, pracovník sekretariátu mu vystaví papierový registračný preukaz, nalepí do neho fotografiu, opečiatkuje ju a zašle novému členovi. Platnosť papierového registračného preukazu je maximálne 5 rokov, potom treba v prípade potreby vystaviť nový s novou fotografiou. Po zaregistrovaní člena zašle pracovník sekretariátu nazad potvrdenie (elektronicky) o založení elektronického registračného preukazu do centrálneho registra SZBe a zabezpečí jeho vystavenie na internetovej stránke SZBe.

10. Ak registráciu vybavuje klub hromadne pre svojich viacerých členov, spolu s ostatnými dokladmi pošle na sekretariát SZBe aj zoznam hráčov, za ktorých je členský poplatok platený.

11. Požiadať o registráciu na kalendárny rok je možné len od 1. decembra predchádzajúceho roku do 31. decembra kalendárneho roku. V tom istom období musí byť prevedená aj úhrada členského poplatku, inak nebude registrácia vykonaná.

12. Ak bol registračný poplatok zaplatený SZBe, ale člen nepožiadal o registráciu v stanovenom termíne, poplatok prepadáva v prospech SZBe.


Článok III.
Registrácia občanov iných krajín

13. Osoba, ktorá nie je občanom SR, môže byť zaregistrovaná za niektorý slovenský bedmintonový klub len za podmienky, že býva v SR minimálne jeden rok, pričom za posledných 12 mesiacov sa zdržovala na území SR viac než 50% dní. Ak osoba spĺňa túto podmienku, môže písomne požiadať VV SZBe o registráciu v SZBe.

14. Písomná žiadosť o registráciu musí obsahovať názov klubu, za ktorý sa chce osoba registrovať. K žiadosti musí byť zároveň priložené písomné súhlasné vyjadrenie bedmintonového zväzu tej krajiny, ktorej je žiadateľ občanom a nejaký doklad, ktorý potvrdzuje pobyt žiadateľa na území SR (napr. pracovná zmluva, potvrdenie o pobyte). Okrem toho k žiadosti musí byť priložené potvrdenie o zaplatení členského poplatku, vyplnená prihláška do SZBe a fotografia žiadateľa v elektronickej forme.

15. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je aj formulár „Súhlas na spracúvanie osobných údajov“, ktorý musí osoba alebo jej zákonný zástupca vyplniť a podpísať. V prípade, že osoba alebo jej zákonný zástupca nesúhlasí so zverejnením mena, priezviska, dátumu narodenia a klubu, nemôže byť zaregistrovaná v SZBe. V prípade, že osoba alebo jej zákonný zástupca nesúhlasí len so zverejnením fotografie v elektronickom registračnom preukaze SZBe, vyznačí to na formulári a namiesto fotografie v elektronickom tvare zašle na sekretariát fotografiu v papierovom tvare.

16. O registrácii každého cudzieho štátneho príslušníka v SZBe rozhoduje VV SZBe.

17. V prípade nepredloženia súhlasu materského zväzu so štartom za slovenský klub, VV SZBe registráciu cudzieho štátneho príslušníka zväčša zamietne. Výnimky z tohto pravidla sú možné len v zvlášť odôvodnených prípadoch.

18. Ak VV SZBe nepovolí registráciu cudziemu občanovi, oznámi mu to písomne spolu s uvedením dôvodu a zároveň mu vráti členský poplatok.

19. Ak VV SZBe schváli cudziemu občanovi registráciu v SZBe, sekretariát SZBe ju vykoná, novému členovi SZBe zašle potvrdenie (elektronicky) o založení elektronického registračného preukazu do centrálneho registra SZBe a zabezpečí jeho vystavenie na internetovej stránke SZBe. Pri schválení registrácie cudzieho občana do registra SZBe sa mu zároveň ruší jeho prípadné hosťovanie zahraničného hráča do niektorého klubu SZBe. Ak nový člen nesúhlasil so zverejnením fotografie v elektronickom registračnom preukaze a poslal fotografiu v papierovom tvare, pracovník sekretariátu mu vystaví papierový registračný preukaz, nalepí do neho fotografiu a opečiatkuje ju a zašle novému členovi. Platnosť papierového registračného preukazu je maximálne 5 rokov, potom treba v prípade potreby vystaviť nový s novou fotografiou.

20. V prípade, že povolenie štartu materským zväzom je časovo obmedzené, osoba poverená registráciou eviduje toto obdobie. Po vypršaní tohto obdobia sa členovi automaticky ruší registrácia v SZBe a právo štartovať za slovenský klub.

21. V prípade skončenia trvania podmienky uvedenej v bode 13 (pobyt na území SR viac než 50% dní za posledných 12 mesiacov), je člen povinný to oznámiť na sekretariát SZBe, kde mu zrušia registráciu v SZBe. 


Článok IV.
Predĺženie registrácie

22. Platnú registráciu je treba predĺžiť každý kalendárny rok do 31. januára. Po tomto termíne stráca elektronický registračný preukaz platnosť.

23. Pri predlžovaní registrácie musí člen uhradiť SZBe členský poplatok v stanovenej výške a zaslať potvrdenie o zaplatení na sekretariát SZBe, ktorý do 5 dní po doručení kompletných dokladov predĺži platnosť elektronického registračného preukazu a zašle o tom nazad potvrdenie žiadateľovi.

24. Ak predĺženie registrácie vybavuje klub hromadne pre svojich viacerých členov, spolu so zaplatením súhrnnej sumy za členské poplatky pošle zoznam členov, za ktorých je registračný poplatok platený.

25. Požiadať o predĺženie elektronickej registrácie na kalendárny rok je možné len od 1. decembra predchádzajúceho roku do 31. decembra kalendárneho roku. V tom istom období musí byť prevedená aj úhrada členského poplatku, inak registráciu sekretariát SZBe nevykoná.

26. Ak bol registračný poplatok zaplatený SZBe, ale člen nepožiadal o predĺženie registrácie v stanovenom termíne, poplatok prepadáva v prospech SZBe.


Článok V.
Zmeny v registrácii

27. Zmenu v registrácii člena v registri SZBe vykoná bezplatne sekretariát SZBe
a) u členov, ktorým bol schválený prestup medzi slovenskými klubmi podľa Prestupového poriadku SZBe
b) v prípade zrušenia klubu alebo jeho odhlásenia zo SZBe počas roku, v ktorom mal platnú registráciu, členovia zrušeného klubu sa môžu zaregistrovať za ľubovoľný klub v tomto roku bez opätovného platenia členského poplatku

28. V prípade hosťovania člena podľa Prestupového poriadku sa zmena v registrácii nevykonáva.


Článok VI.
Zrušenie a obnova registrácie

29. Zrušenie registrácie člena v registri SZBe vykoná sekretariát SZBe
a) na základe písomnej žiadosti člena
b) na základe písomnej žiadosti klubu
c) v prípade nepredĺženia registrácie do 31. januára
d) v prípade skončenia platnosti registrácie občana inej krajiny (podľa článkov 20 alebo 21)
e) v prípade úmrtia člena
f) v prípade vylúčenia člena zo SZBe
g) v prípade zrušenia klubu alebo nepredĺženia jeho registrácie

30. Zrušené registrácie sa evidujú v zvláštnej časti registra SZBe ešte po dobu jedného roka.

31. Člen, ktorému bola zrušená registrácia podľa bodov 29a, 29b alebo 29c, môže byť opätovne zaregistrovaný za ten istý klub kedykoľvek.

32. Člen, ktorému bola zrušená registrácia podľa bodu 29d, môže byť opätovne zaregistrovaný len ak preukáže splnenie podmienok registrácie občana inej krajiny. Ak ich preukáže, môže byť zaregistrovaný za ten istý klub ako predtým okamžite, avšak za iný klub môže byť zaregistrovaný najskôr po uplynutí jedného roku odo dňa zrušenia registrácie.

33. Člen, ktorému bola zrušená registrácia podľa bodov 29a alebo 29c a jeho predchádzajúci klub je stále registrovaný v SZBe, môže byť zaregistrovaný za iný klub najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa zrušenia registrácie.

34. Člen, ktorému bola zrušená registrácia podľa bodu 29g, môže byť opätovne zaregistrovaný za iný ľubovoľný klub kedykoľvek.

35. Člen, ktorému bola zrušená registrácia podľa bodu 29b, môže byť zaregistrovaný za iný klub najskôr v najbližšom prestupovom termíne. V prípade, že člen nebol za pôvodný klub registrovaný jeden rok, môže sa za nový klub zaregistrovať až po uplynutí tejto doby. Výnimku z týchto podmienok a teda umožnenie skoršej registrácie môže povoliť VV SZBe v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti člena. VV SZBe pri schvaľovaní výnimky musí zvážiť, či sa nejedná o pokus o obchádzanie Prestupového poriadku.

36. Ak klub požiada podľa článku 29b o zrušenie registrácie svojho člena, ktorý je zároveň členom VV SZBe, sekretariát SZBe pozastaví vykonanie zrušenia registrácie na dobu 30 dní, počas ktorej člen VV môže požiadať o registráciu za iný ľubovoľný klub. Ak sa člen VV preregistruje za iný klub do 30 dní, ostáva členom SZBe nepretržite. Ak člen VV do 30 dní nepožiada o registráciu za iný klub, sekretariát SZBe mu zruší členstvo v SZBe.

37. Člen, ktorému bola zrušená registrácia podľa článkov 29a, 29b, 29c alebo 29g a žiada o obnovu registrácie, musí uhradiť SZBe členský poplatok v stanovenej výške. Ak sa chce zaregistrovať za iný klub ako doteraz alebo si obnovuje registráciu po viac ako roku, musí zaslať na sekretariát SZBe aj vyplnenú novú prihlášku k registrácii.

38. Člen, ktorému bola zrušená registrácia, stáva sa opäť členom SZBe až po obnovení registrácie v centrálnom registri SZBe a po vystavení jeho elektronického registračného preukazu na internetovej stránke SZBe.


Článok VII.
Záverečné ustanovenia

39. Za pravdivosť a úplnosť údajov v elektronickom registračnom preukaze zodpovedá člen a jeho klub, ktorí v prípade zistených nedostatkov môžu byť potrestaní hracími, prípadne disciplinárnymi postihmi.

40. Prípadné spory okolo registrácie členov rozhoduje sekretariát SZBe.

41. O odvolaní voči tomuto rozhodnutiu rozhoduje VV SZBe.

42. Porušenie tohto registračného poriadku sa považuje za disciplinárne previnenie.

43. Tento registračný poriadok nadobúda platnosť po schválení VV SZBe odo dňa 26.1.2024. Zároveň sa ruší platnosť registračného poriadku platného od 26.2.2021.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov