Rozhodcovský poriadok

1. 8. 2014
Rozhodcovský poriadok
(platný od 18.03.2024)

Článok I.
Základné ustanovenia

1. Úlohou rozhodcov Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe) je zabezpečovať, aby bedmintonové súťaže, na ktoré boli nominovaní, prebiehali podľa Pravidiel bedmintonu a predpisov, ktoré sa viažu k príslušnej súťaži. Rozhodcom SZBe môže byť len člen SZBe starší ako 18 rokov a mladší ako 70 rokov
2. Účelom tohto Rozhodcovského poriadku je stanoviť základné pravidlá pre činnosť rozhodcov.
3. Komisia rozhodcov riadi činnosť rozhodcov po metodickej aj organizačnej stránke.
4. Komisia rozhodcov je oprávnená podávať výklad Rozhodcovského poriadku ako aj vydávať ďalšie usmernenia týkajúce sa činnosti rozhodcov.
5. Komisia rozhodcov spolu so sekretariátom SZBe vedie evidenciu rozhodcov a zabezpečuje celú administratívu týkajúcu sa ich činnosti.
6. Každý klub registrovaný v SZBe by mal dbať o vyškolenie dostatočného počtu rozhodcov zo svojich členov.

Článok II.
Získavanie a platnosť rozhodcovských kvalifikačných stupňov (KS)

7. Rozhodcom SZBe sa môže stať každý člen SZBe starší ako 18 rokov, ktorý sa prihlási a úspešne absolvuje školenie a skúšky rozhodcov bedmintonu, špecializovanej časti a splní predpísané podmienky.
8. Záujemca vo veku medzi 16 až 18 rokom má právo zúčastniť sa na kurze pre rozhodcov. Po úspešnom absolvovaní ho KR registruje do zoznamu rozhodcov. Zoznam takýchto rozhodcov bude vedený spoločne so zoznamom všetkých rozhodcov, avšak oddelene. Tento rozhodca môže vykonávať svoje povinnosti v súlade s podmienkami
uvedenými v článku 34.
9. Komisia rozhodcov a sekretariát SZBe je povinný zabezpečiť školenie a skúšky rozhodcov špecializovanej časti minimálne jedenkrát za rok.
10. Záujemca o vykonanie rozhodcovskej skúšky je povinný zaslať písomnú prihlášku.
11. Za vykonanie rozhodcovskej skúšky nie je žiadny poplatok.
12. Ak uchádzač splní všetky predpísané podmienky a úspešne absolvuje školenie a skúšky, udelí mu Komisia rozhodcov a Sekretariát SZBe príslušný kvalifikačný stupeň. Udelenie kvalifikačného stupňa sa potvrdí do Preukazu rozhodcu, ktorý rozhodca dostane pri získaní I. kvalifikačného stupňa.
13. Platnosť všetkých rozhodcovských KS je tri roky. Pred uplynutím tejto doby je každý rozhodca povinný prihlásiť sa na preskúšanie, ktoré je bez poplatku. V prípade úspešného absolvovania preskúšania predĺži Komisia rozhodcov a Sekretariát SZBe platnosť rozhodcovského KS rozhodcovi o ďalšie tri roky. Ak ide o aktívneho rozhodcu, môže mu Komisia rozhodcov a Sekretariát SZBe predĺžiť platnosť KS aj bez preskúšania na základe jeho činnosti.
14. Ak rozhodca bol na preskúšaní neúspešný, alebo do uplynutia trojročnej lehoty nepožiadal o preskúšanie alebo nie je aktívnym rozhodcom, jeho rozhodcovský KS stráca platnosť. Pre opätovné získanie KS je rozhodca povinný absolvovať znovu špecializovanú časť a skúšky z nej pre tento KS.
15. Ak držiteľ Preukazu rozhodcu prestane byť členom SZBe, platnosť jeho rozhodcovských KS sa pozastavuje, obnoví sa až po opätovnom registrovaní v SZBe.
16. Platnosť rozhodcovských KS zaniká po dovŕšení 70. roku.
Článok III.
Rozhodcovské kvalifikačné stupne SZBe

17. Vrchný rozhodca (referee) III. kvalifikačného stupňa (symbolické označenie R3) je spôsobilý rozhodovať ako vrchný rozhodca na vrcholných slovenských súťažiach a medzinárodných súťažiach usporadúvaných SZBe.
18. Vrchný rozhodca (referee) II. kvalifikačného stupňa (symbolické označenie R2) je spôsobilý rozhodovať ako vrchný rozhodca na vrcholných slovenských súťažiach.
19. Vrchný rozhodca (referee) I. kvalifikačného stupňa (symbolické označenie R1) je spôsobilý rozhodovať ako vrchný rozhodca na bežných, nie vrcholných slovenských súťažiach.
20. Hlavný rozhodca (umpire) III. kvalifikačného stupňa (symbolické označenie U3) je spôsobilý rozhodovať ako hlavný rozhodca na medzinárodných podujatiach usporadúvaných na Slovensku a v zahraničí ako aj na všetkých domácich podujatiach organizovaných SZBe.
21. Hlavný rozhodca (umpire) II. kvalifikačného stupňa (symbolické označenie U2) je spôsobilý rozhodovať ako hlavný
rozhodca na medzinárodných podujatiach usporadúvaných na Slovensku ako aj na všetkých domácich podujatiach organizovaných SZBe.
22. Hlavný rozhodca (umpire) I. kvalifikačného stupňa (symbolické označenie U1) je spôsobilý rozhodovať ako hlavný rozhodca na všetkých domácich podujatiach organizovaných SZBe.
Článok IV.
Základné podmienky získania rozhodcovských kvalifikačných stupňov

23. Rozhodcovský KS R3 môže získať rozhodca, ktorý:
- je držiteľom platného preukazu rozhodcu KS R2
- ovláda predpisy a pravidlá BE a BWF
- úspešne pôsobil aspoň raz na medzinárodnom turnaji doma alebo v zahraničí ako zástupca vrchného rozhodcu (Deputy Referee) alebo vrchný rozhodca (Referee)
- ovláda konverzačnú angličtinu
- veľmi dobre ovláda pravidlá bedmintonu, Súťažný poriadok SZBe a rozpisy súťaží SZBe
- má minimálny vek 18 rokov
24. Rozhodcovský KS R2 môže získať rozhodca, ktorý
- je držiteľom platného preukazu rozhodcu KS R1
- veľmi dobre ovláda pravidlá bedmintonu, Súťažný poriadok SZBe a rozpisy súťaží SZBe
- má minimálny vek 18 rokov
25. Rozhodcovský KS R1 môže získať rozhodca, ktorý
- ovláda pravidlá bedmintonu, Súťažný poriadok SZBe a rozpisy súťaží SZBe
- má minimálny vek 18 rokov
- úspešne absolvoval špecializovanú časť so skúškami pre vrchného rozhodcu
26. Rozhodcovský KS U3 môže získať rozhodca, ktorý:
- je držiteľom platného preukazu rozhodcu KS U2
- úspešne preukázal v praxi schopnosti rozhodovať ako hlavný rozhodca a rozhodca pre podanie na
medzinárodnom turnaji v SR
- veľmi dobre ovláda pravidlá bedmintonu a predpisy BE a BWF súvisiace s výkonom funkcie hlavného rozhodcu
- ovláda kompletnú slovnú zásobu hlásení bedmintonového rozhodcu v angličtine
- ovláda konverzačnú angličtinu
- má minimálny vek 18 rokov
27. Rozhodcovský KS U2 môže získať rozhodca, ktorý:
- je držiteľom platného preukazu rozhodcu KS U1
- úspešne preukázal v praxi schopnosti rozhodovať ako hlavný rozhodca na medzinárodnom turnaji v SR
- veľmi dobre ovláda pravidlá bedmintonu
- ovláda kompletnú slovnú zásobu hlásení bedmintonového rozhodcu v angličtine
- má minimálny vek 18 rokov
28. Rozhodcovský KS U1 môže získať rozhodca, ktorý:
- úspešne preukázal v praxi schopnosti rozhodovať ako hlavný rozhodca na turnaji v SR
- ovláda pravidlá bedmintonu
- ovláda kompletnú slovnú zásobu hlásení bedmintonového rozhodcu v slovenčine
- má minimálny vek 18 rokov
- úspešne absolvoval špecializovanú časť so skúškami pre hlavného rozhodcu
29. Rozhodca III. Kvalifikačného stupňa (U3 alebo R3) môže pokračovať v získavaní ďalších stupňov kvalifikácie vo vzťahu k BE a BWF.
30. Predpísané podmienky, znalosti a schopnosti uchádzača o niektorú z rozhodcovských KS overuje počas skúšok Komisia rozhodcov.
Článok V.
Nominácia rozhodcov na súťaže

31. Podľa Rozpisu súťaží a kalendára SZBe na príslušnú sezónu Komisia rozhodcov nominuje rozhodcov na súťaže.
32. Pri nominácii rozhodcu je Komisia rozhodcov povinná zohľadniť:
- odporúčanú kvalifikáciu rozhodcu pre príslušnú súťaž
- ekonomické hľadisko
- neutralitu rozhodcu
- stanovisko usporiadateľa
- vyťaženosť jednotlivých rozhodcov
33. Odporúčaná minimálna kvalifikácia vrchných rozhodcov pre súťaže SZBe je:
- Majstrovstvá SR - vrchný rozhodca II. kvalifikačného stupňa (R2)
- Extraliga a GP A - vrchný rozhodca I. kvalifikačného stupňa (R1)
34. Členovia SZBe vo veku 16-18 rokov, ktorí úspešne absolvovali školenie vrchných rozhodcov I.stupňa, môžu byť nominovaní organizátorom do funkcie vrchného rozhodcu pre súťaže GP B, GP C a II.-IV.liga.
35. Voči nominácii rozhodcu na súťaž môže na Sekretariát SZBe podať v odôvodnenom prípade námietku usporiadateľ súťaže alebo aj ľubovoľný člen SZBe. Námietka musí byť zaslaná do 15 dní po zverejnení nominácie rozhodcu a musí k nej byť priložené potvrdenie o zaplatení vkladu 7 €.
36. Voči rozhodnutiu Komisie rozhodcov je možné odvolať sa k VV do 15 dní od doručenia rozhodnutia po úhrade vkladu 14 €.
37. V prípade oficiálneho účinkovania slovenského rozhodcu v zahraničí musí byť jeho nominácia vopred schválená KR a posúdená Sekretariátom SZBe na základe aktuálnej finančnej situácie.
Článok VI.
Povinnosti rozhodcov SZBe

38. Rozhodca je povinný dostaviť sa včas na akciu, na ktorú bol nominovaný a rozhodovať podľa Pravidiel bedmintonu a predpisov, ktoré sa viažu k príslušnej súťaži.
39. V prípade, že sa rozhodca nemôže dostaviť na akciu, na ktorú bol nominovaný, musí túto okolnosť okamžite hlásiť.
40. Vrchný rozhodca je povinný po skončení akcie odovzdať kompletné výsledky usporiadateľovi súťaže.
41. Rozhodca je povinný sledovať rozpisy súťaží a ich doplnky a zmeny, ktoré vydáva ŠTK a riadiť sa pri rozhodovaní podľa nich.
42. Rozhodca je povinný držať sa usmernení, ktoré vydáva Komisia rozhodcov, ŠTK a Sekretariát SZBe.
43. V prípade nedostatkov vo vykonávaní funkcie môže Komisia rozhodcov rozhodcu napomenúť alebo mu udeliť pokutu. V prípade opakovaných nedostatkov vo vykonávaní funkcie rozhodcu môže Komisia rozhodcov rozhodcovi KS odobrať. Voči rozhodnutiu Komisie rozhodcov sa môže rozhodca odvolať k VV SZBe po zaplatení vkladu 14 €.

Článok VII.
Odmeňovanie rozhodcov SZBe

44. Pri vybraných súťažiach v SR schválených ŠTK alebo VV SZBe je usporiadateľ povinný uhradiť rozhodcovi nominovanému na súťaž Sekretariátom SZBe cestovné a pobytové náklady a odmenu. Odmena je diferencovaná podľa dĺžky trvania podujatia.
45. Výška odmeny vrchného aj hlavného rozhodcu je:
- 90,00 € za celodennú akciu
- 45,00 € za poldennú akciu
Za celodennú súťaž sa považuje taká, ktorá presiahne 6 hodín. Za poldennú akciu sa považuje taká, ktorá nepresiahne 6 hodín.
46. Nominovanému rozhodcovi prináleží od usporiadateľa tiež náhrada za cestovné, stravné a nocľažené.
47. Cestovné je povinný usporiadateľ preplatiť v plnej výške doložených dokladov hromadných dopravných prostriedkov. V prípade použitia vlaku sa prepláca maximálne výška ceny lístka vlaku II. triedy (kategórie Os, Zr, REx, R, RR, Ex) alebo autobusu. V prípade použitia vlastného motorového vozidla sa prepláca cestovné podľa aktuálnej smernice a sadzby schválenej VV.
48. Výška stravného sa riadi platnými smernicami pre poskytovanie náhrad za stravu. V prípade zaistenia stravovania usporiadateľom nárok na stravné zaniká.
49. Nocľažné je povinný usporiadateľ uhradiť v plnej výške doložených dokladov za nocľah. V prípade zaistenia nocľahu organizátorom nárok na nocľažné zaniká.
50. Za dohodu o vykonaní práce na rozhodcovskú činnosť sa považuje dostavenie sa delegovaného rozhodcu k riadeniu resp. rozhodovaniu súťaže.
51. V prípade, že rozhodcu pozve na súťaž priamo usporiadateľ, môže si s ním dohodnúť aj iné finančné podmienky. Ak usporiadateľ požiada o zabezpečenie rozhodcov Komisiu rozhodcov alebo Sekretariát SZBe, je povinný splniť nominovaným rozhodcom finančné podmienky uvedené v článku VII.
52. Výnimku v rámci odmeňovania tvoria medzinárodné turnaje Slovak Open, ktoré sa radia do série európskych podujatí a platia na nich podmienky ako pri zahraničných akciách rozhodcov. Organizátor rozhodcom zabezpečí ubytovanie so stravou, a ako vysielajúca organizácia aj refundáciu cestovných nákladov. Odmena za vykonanú činnosť sa v tomto prípade nevypláca. Účasť na medzinárodných domácich podujatiach Slovak Open sa v tomto prípade pre hlavných rozhodcov stáva prioritou v rámci medzinárodných turnajov. V prípade neúčasti môže sekretariát SZBe prehodnotiť úhradu cestovných nákladov v rámci zahraničných akcií hlavných rozhodcov.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

53. KR a Sekretariát SZBe zverejňuje raz ročne na začiatku sezóny zoznam držiteľov jednotlivých rozhodcovských KS. V prípade zmien v tomto zozname počas sezóny (zloženie skúšky alebo odobratie KS) zverejní tieto zmeny priebežne.
54. Tento Rozhodcovský poriadok nadobúda platnosť po schválení VV SZBe dňa 18.03.2024. Zároveň sa ruší platnosť Rozhodcovského poriadku platného od 12.01.2024.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov