Rozhodcovský poriadok

1. 8. 2014

Rozhodcovský poriadok

(platný od 24.3.2023)

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

1.        Úlohou rozhodcov Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe) je zabezpečovať, aby bedmintonové súťaže, na ktoré boli nominovaní, prebiehali podľa Pravidiel bedmintonu a predpisov, ktoré sa viažu k príslušnej súťaži. Rozhodcom SZBe môže byť len člen SZBe starší ako 15 rokov a mladší ako 65 rokov.

2.        Účelom tohto Rozhodcovského poriadku je stanoviť základné pravidlá pre činnosť rozhodcov.

3.        Sekretariát SZBe riadi činnosť rozhodcov po metodickej aj organizačnej stránke.

4.        Sekretariát SZBe je oprávnený podávať výklad Rozhodcovského poriadku ako aj vydávať ďalšie usmernenia týkajúce sa činnosti rozhodcov.

5.        Sekretariát SZBe vedie evidenciu rozhodcov a zabezpečuje celú administratívu týkajúcu sa ich činnosti.

6.        Každý klub registrovaný v SZBe by mal dbať o vyškolenie dostatočného počtu rozhodcov zo svojich členov.

 

Článok II.

Získavanie a platnosť rozhodcovských kvalifikačných stupňov (KS)

 

7.        Rozhodcom SZBe sa môže stať každý člen SZBe starší ako 15 rokov, ktorý sa prihlási a úspešne absolvuje školenie a skúšky rozhodcov bedmintonu, špecializovanej časti a splní predpísané podmienky.

8.        Sekretariát SZBe je povinný zabezpečiť školenie a skúšky rozhodcov špecializovanej časti minimálne jedenkrát za rok.

9.        Záujemca o vykonanie rozhodcovskej skúšky je povinný zaslať písomnú prihlášku, pričom v prihláške uvedie rozhodcovský kvalifikačný stupeň, o ktorého získanie má záujem.

10.      Za vykonanie rozhodcovskej skúšky nie je žiadny poplatok.

11.      Ak uchádzač splní všetky predpísané podmienky a úspešne absolvuje školenie a skúšky, udelí mu Sekretariát SZBe príslušný kvalifikačný stupeň. Udelenie kvalifikačného stupňa sa potvrdí do Preukazu rozhodcu, ktorý rozhodca dostane pri získaní I. kvalifikačného stupňa.

12.      Platnosť všetkých rozhodcovských KS je tri roky. Pred uplynutím tejto doby je každý rozhodca povinný prihlásiť sa na preskúšanie, ktoré je bez poplatku. V prípadne úspešného absolvovania preskúšania predĺži Sekretariát SZBe platnosť rozhodcovského KS rozhodcovi o ďalšie tri roky. Ak ide o aktívneho rozhodcu, môže mu Sekretariát SZBe predĺžiť platnosť KS aj bez preskúšania a základe jeho činnosti.

13.      Ak rozhodca bol na preskúšaní neúspešný, alebo do uplynutia trojročnej lehoty nepožiadal o preskúšanie, jeho rozhodcovský KS stráca platnosť. Pre opätovné získanie KS je rozhodca povinný absolvovať znovu špecializovanú časť a skúšky z nej pre tento KS.

14.      Ak mal rozhodca III. alebo II. kvalifikačný stupeň a jeho platnosť sa skončila, zostáva mu v platnosti rozhodcovský stupeň o jeden nižší ďalšie tri roky od skončenia platnosti vyššieho KS.

15.      Ak držiteľ Preukazu rozhodcu prestane byť členom SZBe, platnosť jeho rozhodcovských KS sa pozastavuje, obnoví sa až po opätovnom zaregistrovaní v SZBe.

16.      Platnosť rozhodcovských KS zaniká po dovŕšení 65. roku.

 

Článok III.

Rozhodcovské kvalifikačné stupne SZBe

 

17.      Vrchný rozhodca (referee) III. kvalifikačného stupňa (symbolické označenie R3) je spôsobilý rozhodovať ako vrchný rozhodca na vrcholných slovenských súťažiach a medzinárodných súťažiach usporadúvaných SZBe.

18.      Vrchný rozhodca (referee) II. kvalifikačného stupňa (symbolické označenie R2) je spôsobilý rozhodovať ako vrchný rozhodca na vrcholných slovenských súťažiach.

19.      Vrchný rozhodca (referee) I. kvalifikačného stupňa (symbolické označenie R1) je spôsobilý rozhodovať ako vrchný rozhodca na bežných, nie vrcholných slovenských súťažiach.

20.      Hlavný rozhodca (umpire) III. kvalifikačného stupňa (symbolické označenie U3) je spôsobilý rozhodovať ako hlavný rozhodca na medzinárodných podujatiach usporadúvaných na Slovensku a v zahraničí ako aj na všetkých domácich podujatiach organizovaných SZBe.

21.      Hlavný rozhodca (umpire) II. kvalifikačného stupňa (symbolické označenie U2) je spôsobilý rozhodovať ako hlavný rozhodca na medzinárodných podujatiach usporadúvaných na Slovensku ako aj na všetkých domácich podujatiach organizovaných SZBe.

22.      Hlavný rozhodca (umpire) I. kvalifikačného stupňa (symbolické označenie U1) je spôsobilý rozhodovať ako hlavný rozhodca na všetkých domácich podujatiach organizovaných SZBe.


Článok IV.

Základné podmienky získania rozhodcovských kvalifikačných stupňov

 

23.      Rozhodcovský KS R3 môže získať rozhodca, ktorý:

-  je držiteľom platného preukazu rozhodcu KS R2

-  ovláda predpisy a pravidlá BE a BWF

-  úspešne pôsobil aspoň raz na medzinárodnom turnaji doma alebo v zahraničí ako zástupca vrchného rozhodcu (Deputy Referee) alebo vrchný rozhodca (Referee)

-  ovláda konverzačnú angličtinu

-  veľmi dobre ovláda pravidlá bedmintonu, Súťažný poriadok SZBe a rozpisy súťaží SZBe

-  má minimálny vek 18 rokov

24.      Rozhodcovský KS R2 môže získať rozhodca, ktorý

-  je držiteľom platného preukazu rozhodcu KS R1

-  veľmi dobre ovláda pravidlá bedmintonu, Súťažný poriadok SZBe a rozpisy súťaží SZBe

-  má minimálny vek 18 rokov

25.      Rozhodcovský KS R1 môže získať rozhodca, ktorý

-  ovláda pravidlá bedmintonu, Súťažný poriadok SZBe a rozpisy súťaží SZBe

-  má minimálny vek 18 rokov

26.      Rozhodcovský KS U3 môže získať rozhodca, ktorý:

-  je držiteľom platného preukazu rozhodcu KS U2

-     úspešne preukázal v praxi   schopnosti   rozhodovať   ako   hlavný   rozhodca   a rozhodca   pre   podanie na medzinárodnom turnaji v SR

-  veľmi dobre ovláda pravidlá bedmintonu a predpisy BE a BWF súvisiace s výkonom funkcie hlavného rozhodcu

-  ovláda kompletnú slovnú zásobu hlásení bedmintonového rozhodcu v angličtine

-  ovláda konverzačnú angličtinu

-  má minimálny vek 18 rokov

27.      Rozhodcovský KS U2 môže získať rozhodca, ktorý:

-  je držiteľom platného preukazu rozhodcu KS U1

-  úspešne preukázal v praxi schopnosti rozhodovať ako hlavný rozhodca na medzinárodnom turnaji v SR

-  veľmi dobre ovláda pravidlá bedmintonu

-  ovláda kompletnú slovnú zásobu hlásení bedmintonového rozhodcu v angličtine

-  má minimálny vek 15 rokov

28.      Rozhodcovský KS U1 môže získať rozhodca, ktorý:

-  úspešne preukázal v praxi schopnosti rozhodovať ako hlavný rozhodca na turnaji v SR

-  ovláda pravidlá bedmintonu

-  ovláda kompletnú slovnú zásobu hlásení bedmintonového rozhodcu v slovenčine

-  má minimálny vek 15 rokov

29.      Rozhodca III. Kvalifikačného stupňa (U3 alebo R3) môže pokračovať v získavaní ďalších stupňov kvalifikácie vo vzťahu k BE a BWF.

30.      Predpísané podmienky, znalosti a schopnosti uchádzača o niektorú z rozhodcovských KS overuje počas skúšok Sekretariát SZBe.

 

Článok V.

Nominácia rozhodcov na súťaže

 

31.      Podľa Rozpisu súťaží a kalendára SZBe na príslušnú sezónu Sekretariát SZBe nominuje rozhodcov na súťaže.

32.      Pri nominácii rozhodcu je Sekretariát SZBE povinný zohľadniť

-  odporúčanú kvalifikáciu rozhodcu pre príslušnú súťaž

-  ekonomické hľadisko

-  neutralitu rozhodcu

-  stanovisko usporiadateľa

-  vyťaženosť jednotlivých rozhodcov


33.      Odporúčaná minimálna kvalifikácia vrchných rozhodcov pre súťaže SZBe je:

-  Majstrovstvá SR a I. liga - vrchný rozhodca II. kvalifikačného stupňa (R2)

-  ostatné slovenské súťaže - vrchný rozhodca I. kvalifikačného stupňa (R1)

34.      Voči nominácii rozhodcu na súťaž môže na Sekretariát SZBe podať v odôvodnenom prípade námietku usporiadateľ súťaže alebo aj ľubovoľný člen SZBe. Námietka musí byť zaslaná do 15 dní po zverejnení nominácie rozhodcu a musí k nej byť priložené potvrdenie o zaplatení vkladu 7 €.

35.      Voči rozhodnutiu Sekretariátu SZBe je možné odvolať sa k VV do 15 dní od doručenia rozhodnutia po úhrade vkladu 14 €.

36.      V prípade oficiálneho účinkovania slovenského rozhodcu v zahraničí musí byť jeho nominácia vopred schválená Sekretariátom SZBe.


Článok VI.

Povinnosti rozhodcov SZBe

 

37.      Rozhodca je povinný dostaviť sa včas na akciu, na ktorú bol nominovaný a rozhodovať podľa Pravidiel bedmintonu a predpisov, ktoré sa viažu k príslušnej súťaži.

38.      V prípade, že sa rozhodca nemôže dostaviť na akciu, na ktorú bol nominovaný, musí túto okolnosť okamžite hlásiť Sekretariátu SZBe.

39.      Vrchný rozhodca je povinný po skončení akcie odovzdať kompletné výsledky usporiadateľovi súťaže.

40.      Rozhodca je povinný sledovať rozpisy súťaží a ich doplnky a zmeny, ktoré vydáva ŠTK a riadiť sa pri rozhodovaní podľa nich.

41.      Rozhodca je povinný držať sa usmernení, ktoré vydáva Sekretariát SZBe.

42.      V prípade nedostatkov vo vykonávaní funkcie môže Sekretariát SZBe rozhodcu napomenúť alebo mu udeliť pokutu. V prípade opakovaných nedostatkov vo vykonávaní funkcie rozhodcu môže Sekretariát SZBe rozhodcovi KS odobrať. Voči rozhodnutiu Sekretariátu SZBe sa môže rozhodca odvolať k VV SZBe po zaplatení vkladu 14 €.

 

Článok VII.

Odmeňovanie rozhodcov SZBe

 

43.      Pri vybraných súťažiach v SR schválených ŠTK alebo VV SZBe je usporiadateľ povinný uhradiť rozhodcovi nominovanému na súťaž Sekretariátom SZBe cestovné a pobytové náklady a odmenu. Odmena je diferencovaná podľa dĺžky trvania podujatia.

44.      Výška odmeny vrchného aj hlavného rozhodcu je:

-  70,00 € za celodennú akciu

-  35,00 € za poldennú akciu

Za celodennú súťaž sa považuje taká, ktorá presiahne 6 hodín. Za poldennú akciu sa považuje taká, ktorá nepresiahne 6 hodín.

45.      Nominovanému rozhodcovi prináleží od usporiadateľa tiež náhrada za cestovné, stravné a nocľažené.

46.      Cestovné je povinný usporiadateľ preplatiť v plnej výške doložených dokladov hromadných dopravných prostriedkov. V prípade použitia vlaku sa prepláca maximálne výška ceny lístka rýchlika II. triedy. V prípade použitia vlastného motorového vozidla sa prepláca cestovné vo výške ceny lístka rýchlika II. triedy alebo autobusu.

47.      Výška stravného sa riadi platnými smernicami pre poskytovanie náhrad za stravu. V prípade zaistenia stravovania usporiadateľom nárok na stravné zaniká.

48.      Nocľažné je povinný usporiadateľ uhradiť v plnej výške doložených dokladov za nocľah. V prípade zaistenia nocľahu organizátorom nárok na nocľažné zaniká.

49.      Za dohodu o vykonaní práce na rozhodcovskú činnosť sa považuje dostavenie sa delegovaného rozhodcu k riadeniu resp. rozhodovaniu súťaže.

50.      V prípade, že rozhodcu pozve na súťaž priamo usporiadateľ, môže si s ním dohodnúť aj iné finančné podmienky. Ak usporiadateľ požiada o zabezpečenie rozhodcov Sekretariát SZBe, je povinný splniť rozhodcom nominovaným Sekretariátom SZBe finančné podmienky uvedené v článku VII.

51.      Výnimku v rámci odmeňovania tvoria medzinárodné turnaje Slovak Open, ktoré sa radia do série európskych podujatí a platia na nich podmienky ako pri zahraničných akciách rozhodcov. Organizátor rozhodcom zabezpečí ubytovanie so stravou, a ako vysielajúca organizácia aj refundáciu cestovných nákladov. Odmena za vykonanú činnosť sa v tomto prípade nevypláca. Účasť na medzinárodných domácich podujatiach Slovak Open sa v tomto prípade pre hlavných rozhodcov stáva prioritou v rámci medzinárodných turnajov. V prípade neúčasti môže sekretariát SZBe prehodnotiť úhradu cestovných nákladov v rámci zahraničných akcií hlavných rozhodcov.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

52.      Sekretariát SZBe zverejňuje raz ročne na začiatku sezóny zoznam držiteľov jednotlivých rozhodcovských KS. V prípade zmien v tomto zozname počas sezóny (zloženie skúšky alebo odobratie KS) zverejní tieto zmeny priebežne.

53.      Tento Rozhodcovský poriadok nadobúda platnosť po schválení VV SZBe dňa 24.3.2023. Zároveň sa ruší platnosť Rozhodcovského poriadku platného od 12.5.2018.

sekretar@bedminton.sk
+421 (0)905 193 404
SK83 0900 0000 0050 4978 3686
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov