Trénerský poriadok

1. 8. 2014

Trénerský poriadok

(platný od 12.5.2018)

  

Článok I.

        Základné ustanovenia

        

1.      Úlohou trénerov Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe) je zabezpečovať rast výkonnostnej úrovne hráčov na rôznych stupňoch ich vyspelosti.

2.      Účelom tohto Trénerského poriadku je stanoviť základné pravidlá pre školenie a udeľovanie trénerských kvalifikačných stupňov v bedmintone.

3.      Sekretariát SZBe riadi činnosť trénerov po metodickej aj organizačnej stránke.

4.      Sekretariát SZBe je oprávnený podávať výklad tohto Trénerského poriadku ako aj vydávať ďalšie usmernenia týkajúce sa činnosti trénerov.

5.      Sekretariát SZBe vedie evidenciu trénerov a zabezpečuje celú administratívu týkajúcu sa ich činnosti.

 

Článok II.

Trénerské kvalifikačné stupne v bedmintone

 

6.      Trénerský kvalifikačný stupeň je kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti vykonávať prácu trénera v bedmintone.

7.      Slovenský zväz bedmintonu udeľuje tri trénerské kvalifikačné stupne:

- tréner bedmintonu I. kvalifikačného stupňa

- tréner bedmintonu II. kvalifikačného stupňa

- tréner bedmintonu III. kvalifikačného stupňa

8.      Najvyššie kvalifikačné stupne:

- tréner bedmintonu IV. kvalifikačného stupňa

- tréner bedmintonu V. kvalifikačného stupňa

je možné získať iba štúdiom na VŠ v odbore bedminton.

 

Článok III.

Podmienky získania trénerských kvalifikačných stupňov

 

9.      Trénerský kvalifikačný stupeň SZBe môže získať ľubovoľná osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa prihlási na školenie trénerov a splní predpísané podmienky a školenie ukončí úspešne záverečnými skúškami.

10.    I. kvalifikačný stupeň trénera bedmintonu môže získať osoba, ktorá:

- absolvuje školenie špeciálnej časti v rozsahu 33 vyučovacích hodín úspešne ukončené záverečnou skúškou

- úspešne absolvuje školenie a skúšky všeobecnej časti v rozsahu 17 vyučovacích hodín pre trénerov I. kvalifikačného stupňa

SZBe môže udeliť I. kvalifikačný stupeň a teda odbornú spôsobilosť uznať aj

- aktívnym športovcom po dosiahnutí výkonnostnej úrovne titulu Majstra SR za posledné tri roky ak úspešne absolvujú záverečné skúšky špeciálnej časti a tiež školenie a skúšky všeobecnej časti pre trénerov I. kvalifikačného stupňa,

- absolventom športových tried a tried, ktorí absolvovali vyučovací predmet športová príprava na stredných školách v bedmintone v rámci vyučovacieho procesu ak úspešne absolvujú záverečné skúšky špeciálnej časti a tiež školenie a skúšky všeobecnej časti pre trénerov I. kvalifikačného stupňa.

11.    II. kvalifikačný stupeň trénera bedmintonu môže získať osoba, ktorá:

- je držiteľom I. kvalifikačného stupňa minimálne 1 rok

- má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

- absolvuje školenie špeciálnej časti v rozsahu 67 hodín vyučovacích hodín úspešne ukončené záverečnou skúškou

- úspešne absolvuje školenie a skúšky všeobecnej časti v rozsahu 33 vyučovacích hodín pre trénerov II. kvalifikačného stupňa

SZBe môže udeliť II. kvalifikačný stupeň a teda odbornú spôsobilosť uznať aj

- absolventom športových tried stredných škôl, ktorí ukončili štúdium maturitou z predmetu športová príprava – odbor bedminton ak úspešne absolvujú záverečné skúšky špeciálnej časti a tiež školenie a skúšky všeobecnej časti pre trénerov II. kvalifikačného stupňa,

- absolventom príslušných fakúlt vysokých škôl s telovýchovným a športovým programom štúdia, ktorí vykonali skúšku z bedmintonu ak úspešne absolvujú záverečné skúšky špeciálnej časti a tiež školenie a skúšky všeobecnej časti pre trénerov II. kvalifikačného stupňa. 

12.    III. kvalifikačný stupeň trénera bedmintonu môže získať osoba, ktorá:

- je držiteľom II. kvalifikačného stupňa minimálne 2 roky

- má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné

- absolvuje školenie špeciálnej časti v rozsahu 95 hodín vyučovacích hodín ukončené záverečnou skúškou a odovzdaním a obhajobou záverečnej práce

- úspešne absolvuje školenie a skúšky všeobecnej časti v rozsahu 55 vyučovacích hodín pre trénerov III. kvalifikačného stupňa

SZBe môže udeliť III. kvalifikačný stupeň teda odbornú spôsobilosť uznať aj

- absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia na príslušnej vysokej škole, ktorí absolvovali predmet z príslušnej športovej špecializácie - bedmintonu v rozsahu potrebnom na získanie kategórie trénera III. kvalifikačného stupňa a zakončia ho skúškou a obhajobou písomnej práce.

13.    IV. a V. kvalifikačný stupeň trénera bedmintonu je možné získať iba na základe vysokoškolského štúdia v odbore bedminton.

 

Článok IV.

Osvedčenia a trénerské preukazy

 

14.    Trénerovi, ktorému bol udelený trénerský kvalifikačný stupeň, vydá SZBe Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktorý obsahuje znak SZBe, označenie trénerského kvalifikačného stupňa kvalifikácie, dátum jej udelenia, evidenčné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia trénera a podpis a pečiatku SZBe.

Trénerovi, ktorému bol udelený trénerský kvalifikačný stupeň (I.–III.), vydá SZBe navyše trénerský preukaz, ktorý obsahuje znak SZBe, meno, priezvisko a dátum narodenia trénera a rubriky s miestom pre záznamy o získaných kvalifikačných stupňov a dobe ich platnosti a tiež aj o absolvovaných seminároch a predlžovaní platnosti trénerských stupňov.

 

Článok V.

Doba platnosti trénerských kvalifikačných stupňov

 

15.    Platnosť trénerského kvalifikačného stupňa (I.-III.) je päť rokov od jeho udelenia alebo od jeho posledného predĺženia.

16.     Platnosť trénerských kvalifikačných stupňov je možné predĺžiť si absolvovaním trénerského seminára o 5 rokov.

17.    Po uplynutí platnosti trénerských kvalifikačných stupňov (do piatich rokov po uplynutí ich platnosti) je tréner pri účasti na seminári a požiadavke o predĺženie platnosti kvalifikačného stupňa povinný uhradiť SZBe stanovený poplatok.

18.    Po piatich rokoch od ukončenia platnosti trénerského kvalifikačného stupňa sa jeho platnosť definitívne ruší a tréner v prípade záujmu o jeho obnovenie musí absolvovať celé nové trénerské školenie.

19.    SZBe je povinný minimálne raz za dva roky organizovať doškoľovací trénerský seminár, na základe ktorého je možné si trénerské kvalifikačné stupne predĺžiť.

 

Článok VI.

Organizácia trénerského vzdelávania a učebné programy

 

20.    Trénerské školenia, semináre a príslušné skúšky pripravuje a vypisuje a organizuje sekretariát SZBe. Pri organizovaní IV. a V. kvalifikačného stupňa spolupracuje s FTVŠ UK alebo FŠ PU na základe vzájomných dohôd. Prihlášky na trénerské vzdelávanie zasielajú záujemcovia podľa vopred zverejnených informácií na sekretariát SZBe.

 

Článok VII.

Náklady na školenia a poplatky

 

21.    Poplatok za účasť na školení a udelenie jednotlivých trénerských kvalifikačných stupňov je stanovený takto:

         - tréner I. kvalifikačného stupňa      35 euro

         - tréner II. kvalifikačného stupňa    50 euro

         - tréner III. kvalifikačného stupňa   75 euro

22.    Náklady na zväzové školenie trénerov I., II., a III. kvalifikačného stupňa, doškoľovacie a odborno-metodické semináre trénerov sa hradia nasledovne:

- cestovné, stravné, ubytovanie, poplatok a prípadnú študijnú literatúru si hradia účastníci samostatne, resp. vysielajúci oddiel – klub,

- nájom priestorov (učebná miestnosť, hala, košíky, školiteľov), honoráre prednášateľov a techniku zabezpečuje SZBe,

- účastníci IV. a V. kvalifikačného stupňa na FTVŠ UK alebo FŠ PU okrem uvedených nákladov uhradia aj poplatok na pedagogicko-organizačné náklady štúdia vo výške schválenej VV SZBe

- refundáciu miezd SZBe neposkytuje

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

23.    Sekretariát SZBe zverejňuje raz ročne na začiatku sezóny zoznam držiteľov jednotlivých trénerských kvalifikačných stupňov. V prípade zmien v tomto zozname počas sezóny (zloženie skúšky alebo odobratie kvalifikačného stupňa) zverejní tieto zmeny priebežne.

24.    Tento Trénerský poriadok nadobúda platnosť po schválení VV SZBe dňa 12.5.2018. Zároveň sa ruší platnosť Trénerského poriadku platného od 22.6.2012.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov