Zápisnica z ČK 10092023

13. 9. 2023
ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ KONFERENCIE SZBe, 10.septembra 2023 v športovom centre M-ŠPORT v Trenčíne (15,00 – 17,00)

PRÍTOMNÍ

Delegáti: Michal Matejka (AS Trenčín), Zuzana Rajdugová (BC Prešov), Richard Bálint (Družstevník Klenovec), Peter Ďurik (Loko Banská Bystrica), Mia Tarcalová (PBA Prešov), Anton Siažik (KBŠ Dolný Kubín), Michal Rajduga (BK Rimavská Sobota), Júlia Poláčková (KBC Košice), Igor Novák (AC UNIZA Žilina), Juraj Piovarči (CEVA Trenčín), Filip Guldan (Spoje Bratislava), Jakub Horák (Sokol Ilava), Jozef Skorkovský (BKR Púchov)

Členovia SZBe: Ladislav Koribský, Rastislav Kozinka, Róbert Eliášek, Juraj Knapp

Program:

1.   Otvorenie

2.   Schválenie programu

3.   Voľba mandátovej komisie

4.   Voľba návrhovej komisie

5.   Správa prezidenta SZBe 

6.   Správa o hospodárení SZBe za rok 2022

7.   Správa Športovo-technickej komisie

8.   Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 

9. Správa Revíznej komisie a Kontrolórky SZBe 

10. Výročná správa SZBe za rok 2022

11. Schválenie výšky členského príspevku

12. Diskusia

13. Schválenie uznesenia

14. Záver

 

Bod 1. – Otvorenie

Členskú konferenciu otvoril prezident SZBe Anton Siažik, ktorý privítal všetkých účastníkov a poďakoval delegátom za účasť. Následne predniesol práva účasti na konferencii a vyzval prítomných ku korektnému priebehu.

Bod 2. – Schválenie programu

Anton Siažik dal návrh na zaradenie bodu Správa sekretariátu o športovej činnosti do programu ČK.

  • ·       ZA – 41, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0

Michal Matejka dal návrh na zaradenie bodu – Odvolanie členov Športovo-technickej komisie, menovite Juraja Piovarčiho, Vladimíra Turlíka a Filipa Guldana

  • ·       ZA – 33, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 8

Program ČK bol delegátmi schválený a schválený bol aj verejný spôsob hlasovania o prijatí uznesení, ako aj verejný spôsob hlasovania pri bode odvolania členov ŠTK.

  • ·       ZA – 33, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 8

·       Aktualizovaný program:

·       1.   Otvorenie

·       2.   Schválenie programu

·       3.   Voľba mandátovej komisie

·       4.   Voľba návrhovej komisie

·       5.   Správa prezidenta SZBe 

·       6.   Správa sekretariátu o športovej činnosti

·       7.   Správa o hospodárení SZBe za rok 2022

·       8.   Správa Športovo-technickej komisie

·       9.   Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 

·       10. Správa Revíznej komisie a Kontrolórky SZBe 

·       11. Výročná správa SZBe za rok 2022

·       12. Schválenie výšky členského príspevku

·       13. Návrh na odvolanie členov ŠTK

·       14. Diskusia

·       15. Schválenie uznesenia

·       16. Záver

Bod 3. – Voľba mandátovej komisie

Delegáti na základe návrhu zvolili do mandátovej komisie Michala Rajdugu a Miu Tarcalovú.

  • ·       ZA – 41, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0

Mandátová komisia konštatovala, že na Členskej konferencii je zastúpených 13 klubov s celkovým počtom 41 hlasov, čo predstavuje 100% účasť z celkovo možných 41 hlasov právoplatných delegátov, teda podľa Stanov SZBe je uznášaniaschopná. Nadpolovičná väčšina pri hlasovaniach je 21 hlasov a 2/3 väčšiny predstavuje 28 hlasov.

Správa mandátovej komisie je prílohou č.1 tejto zápisnice.

Bod 4. – Voľba návrhovej komisie

Za členov návrhovej komisie boli zvolení Michal Matejka a Júlia Poláčková.

  • ·       ZA – 41, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0

Bod 5. – Správa prezidenta SZBe

Správu prezidenta SZBe predniesol Anton Siažik, ktorý ju úvodom aktualizoval. Hovoril o neuskutočnenom turnaji družstiev, ktorý mal niesť názov Prezidentský pohár a o plánoch do budúcna. Už teraz sa zvažujú možné termíny podujatia tak, aby vyhovovali aj našim susedom z Poľska, Čiech, Maďarska a Rakúska, aby mohla započať tradícia medzinárodnej konfrontácie v súťaži družstiev prostredníctvom daného turnaja. Taktiež spomenul, že budúci rok sa uskutoční volebná členská konferencia, a touto cestou vyzval kluby k aktivite a spolupráci.

Filip Guldan k tomuto bodu dodal, a konštatoval, že by bolo vhodné zamyslieť sa nad obnovením Trénersko-metodickej komisie (TMK). Anton Siažik odpovedal, že TMK v dobe zrušenia nebola aktívna, a že aktuálne hlavná trénerka a jej asistenti pracujú podobne ako TMK, s rozdielom, že sa to deje bez štatútu TMK. Taktiež doplnil, že bude rád, ak sa nájde niekto, kto si Trénersko-metodickú komisiu vezme na starosť.

Správa je v plnom znení prílohou č.2 tejto zápisnice.

Bod 6. – Správa sekretariátu o športovej činnosti

Zuzana Rajdugová hovorila o organizácii podujatia Slovak Open a o podieľaní sa na organizácií Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 (EYOF 2022). Okrem toho spomenula školenia, či ďalšie podujatia, ktoré SZBe v sezóne 2022 uskutočnil, a takisto vrcholné medzinárodné turnaje, na ktorých štartovali slovenskí reprezentanti.  

Správa je v plnom znení prílohou č.3. tejto zápisnice.

Bod 7. - Správa o hospodárení za rok 2021

Zuzana Rajdugová v krátkosti zhodnotila hospodárenie SZBe v roku 2022. Celkový príjem SZBe v roku 2022 činil 459 995,99 €. Výdavková časť rozpočtu SZBe bola v celkovej výške 427 528,94 €. Hospodárenie zväz ukončil s konečnou rezervou vo výške 32 467,05 €.

Materiál je prílohou č.4A a 4B tejto zápisnice.

Bod 8. – Správa Športovo-technickej komisie SZBe

S hodnotením vystúpil Richard Bálint, ktorý hovoril aj o archivácií sezón. Spomenul, že archívy sú aktuálne dostupné od roku 2000. Informoval, aj o celom priebehu sezóny 2022.

Filip Guldan aktualizoval informáciu ohľadom archívu. Na stránke sa už nachádza aj archív sezón 1990 – 2000. Okrem toho je jeho cieľom aj digitalizácia archívov do roku 1962.

Kompletná správa je prílohou č.5 tejto zápisnice.

Bod 9. – Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže

Predseda komisie Juraj Knapp informoval, že bedminton bol v rámci školských súťaží zaradený do A kategórie, ale len v rámci stredných škôl, a že okrem okresných a krajských kôl sa v školskom roku 2022/2023 uskutočnili aj Školské Majstrovstvá Slovenska stredných škôl. SZBe na vlastné náklady zorganizoval Majstrovstvá Slovenska základných škôl, ktoré boli zaradené do B kategórie, to znamená, že súťaže boli odohrané len po úroveň krajských kôl (nie však vo všetkých krajoch).  

Filip Guldan vyzval predsedu komisie k aktualizácii jednotlivých členov komisie.

Správa je prílohou č.6 tejto zápisnice.

Bod 10. - Správa Revíznej komisie a Kontrolórky SZBe

Predsedníčka Jana Čižnárová sa ospravedlnila za neúčasť na ČK. Správa revíznej komisie a správa Kontrolórky SZBe sú prílohami č. 7A a 7B tejto zápisnice.

Bod 11. – Výročná správa SZBe za rok 2022

Zuzana Rajdugová v skratke informovala o Výročnej správe 2022 overenej audítorom a potrebe jej prerokovania a schválenia na Členskej konferencii SZBe, ako najvyššieho orgánu SZBe. Výročná správa bola zverejnená na stránke zväzu a kolektívnym členom bolo zaslané webové prepojenie pred ČK. Delegáti ČK jednohlasne schválili Výročnú správu 2022.

  • ·       ZA – 41, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0

Bod 12. – Schválenie výšky členského príspevku

ČK odsúhlasila individuálny členský poplatok vo výške 1 € pre novo registrovaných členov SZBe vo vekových kategóriách U11, U13, U15 a individuálny členský poplatok vo výške 10 € pre ostatných členov SZBe, a kolektívny členský poplatok vo výške 1€ na rok 2024.

  • ·       ZA – 41, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0

Bod 13. – Odvolanie členov ŠTK

Michal Matejka podal návrh na odvolanie členov Športovo-technickej komisie, menovite Juraja Piovarčiho, Filipa Guldana a Vladimíra Turlíka, a to s okamžitou platnosťou.

  • ·       ZA – 33, PROTI – 5, ZDRŽALO SA – 3

Filip Guldan sa po podaní návrhu opýtal na dôvody odvolania.

Michal Matejka ako navrhovateľ reagoval a zdôvodnil návrh tým, že by ŠTK mala nastaviť nový model súťaží a reorganizovať celý systém.

Filip Guldan oponoval, že návrhy bolo potrebné zaslať členom ŠTK, ktorí by sa nimi zaoberali a zhodnotili ich. Práve v tomto prípade Michal Matejka oponoval a kritizoval dlhoročnú komunikáciu s ŠTK, ktorá síce návrhy od členov prijala, ale skoro nikdy nepristúpila k žiadnej zmene.

Bod 14. – Diskusia

V diskusii vystúpil Igor Novák, ktorý prečítal príspevok Štefana Vaška st., ktorý ČK zúčastniť nemohol. Štefan Vaško st. kritizoval hlavne nefunkčnosť Trénersko-metodickej komisie.

Anton Siažik, ktorý je aktuálne prezidentom SZBe už 10 rokov, spomenul, ako sa počas uplynulého desaťročia zvýšilo financovanie zväzu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dodal, že je ale nutné sa zamyslieť nad smerom kam sa uberať. Hovoril taktiež o nutnosti nastavenia systému. V neposlednom rade poďakoval doterajším členom Športovo-technickej komisie za ich celé pôsobenie. Záverom spomenul oddiel BKT Trebišov, ktorý sa ospravedlnil za neúčasť na konferencii.

Juraj Piovarči sa opýtal na možnosť zmeny rozdelenia financií na talentovaných hráčov do 23 rokov. Bolo mu vysvetlené, že SZBe kluby podporuje formou Príspevku uznanému športu, kedy sa každý rok z dotácii rozdeľuje na talentovaných hráčov do 23 rokov minimálne 15% z celkovej sumy príspevku, pričom podmienky rozdelenia financií sú jasne stanovené a nemenné, pretože vyplývajú zo zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rastislav Kozinka položil dotaz na nerozbehnutie Projektu U15 v sezóne 2023. Odpoveďou mu bolo, že SZBe čaká na predloženie plánu Projektu od trénerov, a že do konca sezóny by hráči v danej kategórii mali po dodaní podkladov teoreticky absolvovať 1-3 sústredenia ako aj medzinárodný turnaj.

Bod 15. UZNESENIE ČLENSKEJ KONFERENCIE SZBe z 10. septembra 2023, Trenčín

Členská konferencia SZBe berie na vedomie:

-      správu mandátovej komisie

-      správu prezidenta SZBe

-      správu sekretariátu o športovej činnosti

-      správu Športovo-technickej komisie

-      správu Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže

 

Členská konferencia SZBe schvaľuje:

-      doplnený program ČK a verejný spôsob hlasovania o prijatí uznesení, ako aj verejný spôsob hlasovania pri bode odvolania členov ŠTK

-      voľbu mandátovej komisie v zložení: Michal Rajduga, Mia Tarcalová

-      voľbu návrhovej komisie v zložení: Michal Matejka, Júlia Poláčková

-      správu o hospodárení SZBe za rok 2022

-      správu Revíznej komisie a Kontrolóra SZBe

-      Výročnú správu Slovenského zväzu bedmintonu za rok 2022

-      individuálny členský poplatok vo výške 1 € pre novo registrovaných členov SZBe vo vekových kategóriách U11, U13, U15 a individuálny členský poplatok vo výške 10 € pre ostatných členov SZBe, a kolektívny členský poplatok vo výške 1€ na rok 2024

-      odvolanie členov Športovo-technickej komisie, menovite Juraja Piovarčiho, Filipa Guldana a Vladimíra Turlíka, a to s okamžitou platnosťou

 

  • ·       ZA – 33, PROTI – 5, ZDRŽALO SA – 3

Bod 16. – Záver

Anton Siažik ešte raz poďakoval všetkým delegátom za účasť a ukončil Členskú konferenciu Slovenského zväzu bedmintonu.

 

Zapísala: Zuzana Rajdugová, Generálna sekretárka SZBe

Overil: Anton Siažik, Prezident SZBe, 11.09.2023

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov